ارائه یک مدل ترکیبی با استفاده از PROMETHEE فازی و برنامه ریزی خطی چندهدفه برای برون سپاری خدمات گارانتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تهران.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

3 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی زنجان.

چکیده

در این مقاله به ارائه یک مدل ترکیبی برای برون سپاری خدمات گارانتی خواهیم پرداخت. مدل از دو مرحله تشکیل شده است. هنگامی که محصولی معیوب برای تعمیر فرستاده می شود، در فاز اول با استفاده از PROMETHEE فازی شروع به رتبه بندی پیمانکاران طرف قرارداد می نماییم و در فاز بعدی با استفاده از برنامه ریزی چندهدفه، اقدام به تخصیص و ارسال محصول برای انجام تعمیرات مورد نیاز می کنیم. هدف اصلی در این مدل، کمینه کردن هزینه های تحمیل شده به شرکتها و بیشینه کردن رضایت مشتریان است که این امر با استفاده از برنامه ریزی خطی صفر و یک دوهدفه و با تکیه بر اولویتهای تعیین شده در گام اول مدل محقق میشود. هرچه بتوانیم زمان انتظار مشتری در صف و مسافت طی شده برای رسیدن محصول به تعمیرگاه طرف قرارداد را کمتر نماییم، رضایت مشتری بیشتری را به دست آورده ایم که البته این هدف با در نظر گرفتن مسافت بررسی می شود. لازم به ذکر است که مدل ما پویاست و میتوان از آن در بسیاری از شرکتها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


1. William T. Ross Jr., Fre´de´ric Dalsace, Erin Anderson. (2005), "Should you set up your own sales force or should you outsource it? Pitfalls in the standard analysis". Business Horizons, 48, 23—36
2. Murthy, D.N.P. and Djamaludin, I. "New product warranty: a literature review". International Journal of Production Economics, 79, (2002), 231-260.
3. Huang, Y.S. and Zhuo, Y.F. (2004), "Estimation of future breakdowns to determine optimal warranty policies for products with deterioration". Reliability Engineering and System Safety, 84, 163-168.
4. Huang, H.Z., Zuo, M.J. and Sun, Z.Q. (2006), "Bayesian reliability analysis for fuzzy lifetime data". Fuzzy Sets and Systems, 157, 1674-1686.
5. Iskandar, B.P., Murthy, D.N.P. and Jack, N. (2005), "A new repair-replace strategy for items sold with a two-dimensional warranty". Computers and Operations Research, 32, 669-682
6. P.S.Buczkowski. "Determining policies for managing warranty costs". Doctoral dissertation proposal, Dept. of Operational Research, UNC-Chapel Hill. March ,25,2003.
7. Kurt Sartoriusa, Johann Kirstenb. (2005), "The boundaries of the firm: why do sugar producers outsource sugarcane production?". Management Accounting Research ,16, 81–99
8. S.S.Ja,V.G.Kulkarni,A.Mitra,&J.G.Patankar. (2002), "warranty reserves for nonstationary sales process". Naval Research Logistics,49, 499-513
9. A.J.Rolfe. (1971), "Anote on marginal allocation in multiple-server service systems". Management Science,17, 656-658
10. M.E.Dyer & L.G.Proll. (1977), " On the validity of marginal analaysis for allocating servers in M/M/c queues". Management Science,23, 1019-1022
11. J.G.Shanthikumar & D.D.Yao. (1987), "Optimal server allocation in a system of multi-server station". Management Science,33, 1173-1180
12. J.G.Shanthikumar & D.D.Yao. (1988), "On server allocation in multi center manufacturing systems". Operational Research,36, 333-342
13. Brans JP, Vincke Ph, Mareschal B. (1986), "How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method". European Journal of OperationalResearch, 24, 228–238.
14. Brans, J.P. and Mareschal, B. (2005), "PROMETHEE methods", in Figueira, J., Greco, S. and Ehrgott, M. (Eds), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York, NY, pp. 163-198, Ch. 5.
15. Cathy Macharis,Johan Springael,Klaas De Brucker,Alain Verbeke. (2004), "PROMETHEE and AHP: The design of perational synergies in multicriteria analysis:Strengthening PROMETHEE with ideas of AHP". European Journal of Operational esearch, 153, 307–317.
16. Goumas M, Lygerou V. (2000), "An extension of the PROMETHEE method for decision making in fuzzy environment: ranking of alternative energy exploitation". European Journal of Operational Research ,123, 606–613.
17. Paul Liston, James Byrne, P.J. Byrne, Cathal Heavey. (2007), "Contract costing in outsourcing enterprises: Exploring the benefits of discrete-event simulation". Int. J. Production Economics, 110, 97–114.
18. Homburg, C.,. ( 2005), "Using relative profits as an alternative to activity-based costing". International Journal of ProductionEconomics, 95 , 387–397.
19. Hemanta Kumar Doloi. (2007), "Developing an integrated management system for optimising project options". Journal of Enterprise Information Management ,20, 465-486.