شناسائی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر دستیابی مدیریت زنجیره تأمین به کلاس‌جهانی و ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، سازمان مدیریت صنعتی .

چکیده

در این تحقیق ابتدا مؤلفه‌ها و الگوهای تولید در کلاس‌جهانی و ویژگی‌های سازمان‌های کلاس‌جهانی بررسی و 14 مؤلفه برای دستیابی مدیریت زنجیره تأمین به کلاس‌جهانی (و 49 شاخص متناظر بر مؤلفه‌ها) شناسائی گردید. سپس با انجام مصاحبه‌های ساختاریافته با مدیران و کارشناسان ارشد شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)، وضع موجود هر یک از شاخص‌ها تعیین و ضمن مقایسة زوجی 14 مؤلفه با یکدیگر با رویکرد AHP، مؤلفه‌ها اولویت‌بندی شدند. در ادامه با تجزیه‌وتحلیل شکاف میان وضع موجود شرکت مورد مطالعه با مدیریت زنجیره تأمین در سطح کلاس‌جهانی، راهکارهای مناسبی برای تسهیل مسیر دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین در کلاس‌جهانیWCSCMارائه گردیده است.از مهم‌ترین مؤلفه‌ها بر اساس اولویت حاصله می‌توان به مدیریت و رهبری، بنیان‌های کسب‌وکار، کارکنان، R&D، فناوری و... اشاره نمود که هر یک از این مؤلفه‌ها خود دارای شاخص‌های گوناگونی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1. اسدی، محسن (1390). شناسائی نقش پروژه Tiering در عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط قطعه‌سازان ایران‌خودرو، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 
2. ایران‌زاده، سلیمان (1388). مدیریت و تولید در کلاس‌جهانی، انتشارات فروزش. 
3. بشکار، مصطفی ؛ کلانتر ،کیانوش (1382). تولید با معیارهای جهانی، مجله تدبیر، شماره 157. 
4. سیدحسینی، محمد ؛ سلوکدار، علیرضا (1386). نقد و بررسی دیدگاه‌ها و عوامل مختلف در مورد مدل پویای تولید در کلاس‌جهانی، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. 
5. عاطفی، محمدرضا (1390). دستاورد اجرا، انتشارات ناب.
6. فارسیجانی، حسن (1389)، روش‌های تولید و عملیات در کلاس‌جهانی، انتشارات سمت. 
7. موسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی - مدل ملی تعالی سازمانی - ویرایش 90
8. Burt, D, Dober, D & Starling, S. (2003), WCSM, New York: MC Graw- Hill Irwin, 7 thed. 
9. Garry Kranz. ) Jan 2011( Workforce Management. Training & Development Programme decentralized in global organization. Costa Mesa: Vol. 90, Iss. 1; pg. 27, 1 pgs
10. Grobler,A.(2005), an exploratory system dynamics model of strategic manufacturing capabilities,23th international conference , system dynamic society 
11. Panfely P. and Sonnier, L. (1996)”, Learning from best practices in strategic planning”, Strategy & Leadership, Vol. 24 , Issue 5 , September/October, p. 48 
12. Rubrich, L., and Watson, M. (2004), Implementing World Class Manufacturing. , Second Edition (Includes Lean Enterprise).
13. Schonberger, R.J., (1990), World Class Manufacturing, the Free Press.
14. Schonberger, R.J., (1986), World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied, Macmillan, New York, NY.
15. Yahia Zare Mehrjerdi, (2009) , “Excellent Supply Chain Management”, Assembly Automation , Vol. 29 , ISS: 1, pp. 52-60
16. Cooper, R and Slagmulder R. (1998), “Cost Management Beyond the Dailey, M.J. (1992), “Pattern Analysis for Cost Management. A Case Study and Model”, Journal of Cost Management, Warren, Gorham, & Lamont, Vol. 6, No. 3, Fall.