شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه گیلان، رشت.

2 استادیار، دانشگاه گیلان.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

چکیده

توسعة فناوری اطلاعات و ورود آن به زندگی روزمره، بسیاری از روش­های سنتی را متحول ساخته و جهان را برای رقابتی نوین به تکاپو واداشته است. در این راستا نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و گسترش بانکداری الکترونیکی به­عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات تحول شگرفی در صنعت بانکداری ایجاد کرده است. باتوجه به ضرورت بانکداری الکترونیکی، پژوهش حاضر به بررسی و رتبه­بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی می­پردازد. بدین منظور پس­از مطالعة ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان بانکی، 27 عامل موفقیت شناسایی و سپس این عوامل در 6 بعد طبقه‌بندی شدند. پس­از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصین بانکی، اولویت و اهمیت هریک از این عوامل با‌استفاده از روش­های SAW, TOPSIS, ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت. باتوجه به اینکه نتایج حاصل‏ از اجرای روش‏های فوق در مواردی با یکدیگرهم‏خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع‏ کلی از رتبه‏بندی عوامل، ازتکنیک‏های ادغامی که شامل روش‏های میانگین، بردا و کپ­لند است، استفاده شد. درنهایت بازمهندسی فرایندها مهم­ترین عامل موفقیت و به­ترتیب توسعة بازارهای جدید، به‌وجود آوردن اعتماد برای نام و ادغام کانال­های متعدد، قابلیت ساده­سازی و شخصی‌سازی سیستم در رتبه­های بعدی اهمیت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


1. آذر، عادل، رجب­زاده، علی (1388)،"تصمیم گیری کاربردی (رویکرد MADM)"، تهران، انتشارات نگاه دانش

2. آذر، عادل، امیرحسین عبدالعلی‌پور (1384)، "ارزیابی سازمان­های بازرگانی با رویکرد MADM"پژوهشنامه بازرگانی، 71_88

3. آماده، حمید.، جعفرپور، محمود (1388)،"تبیین موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی"مجله دانش و توسعه،سال شانزدهم،شماره 26

4. حمیدی­زاده، محمدرضا.، قره­چه، منیژه .، باقی، عبدالمجید (1386)،" بررسی عوامل زمینه­ساز، چالش­ها و تنگناهای توسعه بانکداری الکترونیک"پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی"ویژه مدیریت"، سال هفتم، شماره 27، 35_54

5. خورشیدی، غلامحسین.، کاردگر، محمدجواد(1388)،}"شناسایی و رتبه­بندی مهم­ترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره(مطالعه موردی: بانک مسکن)". چشم انداز مدیریت، شماره 33 ،177-191.

6. دانش شکیب،معصومه.، فضلی،صفر(1388)،"رتبه­بندی شرکت­های سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی(AHP_TOPSIS)". چشم انداز مدیریت، شماره 32، 109_129.

7. فتحعلی، جعفر.، میرجمالی، فرشته السادات (1388)،"مکانیابی فرودگاه استان سمنان با استفاده از روش­های تاپسیس و مکان­یابی مرکز"پژوهشنامه حمل و نقل، سال6، شماره 4

8. گودرزی،آتوسا.، زبیدی، حیدر (1387)،"بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک­های تجاری ایران" فصلنامه پژوهش­های اقتصاد ایران، سال 10،شماره 35، 111-140

9. محبوب، سیامک.، قشقایی، علی (1388)،"رتبه­بندی کتابخانه­های عمومی جهان مبتنی بر شاخص‌های عملکرد کمی با استفاده از رویکرد MADM و مدل SAW"پیام کتابخانه، دوره دوم، شماره 5، 33-48

10. طواری، مجتبی و میرنژاد، سیدعلی (1387)،"شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر بهره­وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک MADM" مدیریت صنعتی،دوره 1، شماره1،71-88

11. نادری،عزت الله و سیف نراقی، مریم (1384)، "روش­های تحقیق در علوم انسانی"دفتر تحقیقات و انتشارات بدر

12.Akinci, S. ,Aksoy, S. (2004). Adoption of Internet Banking among Sophisticated Consumer Segments in an advanced Developing Country. Internet Journal of Bank Maketing, 22, ,.212-232

13. Bakker, K . , Boonstra, A . , Wortmann, H. (2009). Does risk management contribute to IT project success? A meta analysis of empirical evidence, International Journal of Project Management.27(3),102-113.

14.Chan,A. (2004).Framework for Measuring Success of Construction Projects.Benchmarking:An Internatuional Journal.11, 203-221

15.Chen,M.K.,Wang,S.C. (2010).The critical factors of success for information service industry in developing international market: Using analytic hierarchy process (AHP) approach.Expert Systems with Applications  .37 , 694–704

16. Chow,T.,Cao,D.B. (2008). A survey study of critical success factors in agile software projects,The Journal of Systems and Software , 81, 961–971.

17. Daniela ,R.,Dosoinescu,O. (2004). The Adoption Electronic Banking Services in Developing Countries,Department of Business Information Systems.Bd Carol Jnr.22-35.

18. Dvir,D. ,Ben_D. (2006). Critical managerial factors affecting defense projects success:A comparision between nevral network and regression analysis.Engineering Application of Artifical Intelligence,19,535-543.

19. fortune,J.,White,D. (2006). Framing of project critical success factors by a systems model.International Journal of project management, 24, 53-65.

20. Guilfoyle, C. ,Peter,E. D. (2006). The attribution of success and failure in It projects. Industrial Management &Data systems,106 (8),1148-1165.

21. Lim ,C S.(1999). Criteria of project Success: an exploratory re-examination. International Journal of Project Management, 17(4), 243-248.

22. Lu, X.H.,Huang,L.H.(2006). Critical success factors of inter_organizational information systems) A case study of Cisco and Xiaotong in China.Information &Management, 43,395-408.

23. Misra , S., Kumar, V.(2009). Identifying some important success factors in adopting agile software development practices. The Journal of Systems and Software ,82 , 1869–1890

24. Nemati, H.,Barko, C. (2003). Key factor for achieving organizational data mining success. Industrial management & datasystems,103/4,282_292

25. Ngai,E.W.T., law, C.C.H. , wat, F.K.T. (2008). Examining the critical success factors in the adoption of enterprise. reso urce planningcomputers in Industry,59,548-564.

26. Ronteltop, A., Vantrijp, J. C. M. ,Renes, R. J. (2007). Expert views on critical success and failure factors for nutrigenomics. Trendsin Food science & Technology,18 , 189-200

27. Sambasivan, M., Yun,F. (2007). Evaluation of critical success factors of Implementation of ISO 14001 using analytic hierarchy process (AHP): a case study from Malaysia. Journal of Cleaner Production,27,1-10.

28. Shah, M. H., Sajid Khan, T., Mark, X. (2006). Survey of Critical Success Factors in e-Banking. International Journal of Bank Marketing,24,181-197

29. Shah, M.H., Feroz, A.(2006). Organizational criticalsuccess factors in adoption of e-banking at the Woolwich bank. International Journal of Information management .26,442-456         

30. Sun, H., Wong ,C.W.(2005). Critical success factors for new product development in the Hong Kong toy industry, Technovation, 25 ,293–303

31.Trkman, P.(2009) The critical success factors of business process management.International Journal of Information Management

32.Wendy ,w.n.,cheris,W.C.(2005). Customers Adoption of Banking Channels in Hong Kong. International J Ournal of Bank Marketing, 23(3),255-272