طراحی مدل پیش‌بینی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای رقابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور.

2 استادیار دانشگاه پیام نور.

3 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل پیش‌بین عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی اهم رویکردهای مطرح در اتخاذ تصمیات استراتژیک و نیز تحلیل بسترهای ساختاری و سازمانی مورد نیاز در جهت‌گیری‌های موفق بازار در دانشگاه پیام نور است. با در نظر گرفتن موارد فوق­الذکر این تحقیق با بهره­گیری از رویکرد توسعه‌ای-کاربردی، استراتژیهای همبستگی و پیمایشی را دنبال نموده و با جهت‌گیری آزمون فرضیه، هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. جامعه آماری این تحقیق مدیران مراکز استانی دانشگاه پیام نور بوده­اند و تعداد نمونه نیز 111 نفر بوده است. مولفه­های تبیین شده در فهرست اولیه مدل تعداد 64 متغیر بوده که با استفاده از روش دلفی و در دو مرحله مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت با انجام تعدیل و تصحیح، مجموعاً 70 متغیر در پرسشنامه نهایی درج گردید. با بهره­گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تعریف هفت فرضیه اصلی، تاثیر ساختار بر استراتژی‌های کسب و کار دانشگاه پیام نور موثر شناخته نشد. این در حالی است که ضریب جهت‌گیری بازار بر استراتژی­های کسب و کار دانشگاه نیز از معنی‌داری قابل توجهی برخوردار نبوده است. لکن تاثیر استراتژی‌های کسب و کار بر روی عملکرد دانشگاه از مناظر مختلف نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از تاثیرات قابل توجه نوع استراتژی‌های به‌کار رفته در دانشگاه بر روی عملکرد آن بوده است. 

کلیدواژه‌ها


1. بامبرگر، پیتر و لن مشولم (1381) استراتژی منابع انسانی (تدوین، اجرا، آثار) ترجمه ی علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

2. Agarwal, S., Krishna M, E., & Chekitan D, D. (2003). Market Orientation and Performance in Service Firms: Role of Innovation. Journal of Services Marketing, 17 (1), 68-82.

3. Ansoff. (1965). Corporate Strategy: New York. Mc-Graw Hill

4. Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (1999). Learning Orientation, Market Orientation and Innovation; Integrating and Extending Models of Organizational Performance. Journal of Market Focused Management, 4( 4).

5. Bryne, D. (1971). The Attraction Paradigm. Academic Press, New York.

6. Conant, J. S., Michael P. M., & Varadarajan P. R. (1990). Strategic Types, Distinctive Marketing Competencies, and Organizational Performance: A Multiple Measures-Based Study. Strategic Management Journal, 11 (5), 365-83.

7. Deshpande, R., & Farley, J. U. (2004). Organizational culture, market orientation, innovativeness, and firm performance: an international research odyssey. International Journal of Research in Marketing.

8. Homburg, C, & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of Marketing Research, 37(4), 449- 462.

9. Hult, G.T.M & Ketchen, D.J. J. (2001). Does market orientation matter?: a test of the relationship between positional advantage and performance. Strategic Management Journal. Chichester,22.

10. Kirca, H. A., Jayachanran, S. & Bearden. W. O. (2005). Market Orientation: A Meta-Analytic Review and Assessment of Its Antecedents and Impact on Performance. Journal of Marketing, 69.

11. Kohli, A. K. & Jaworski B. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54, 1-18.

12. Ken; J., Mentzer, T. & Ozsomer, A. (2002). The effects of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance. Journal of Marketing, 66.

13. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing,49, 41-50.

14. Rust, R., Moorman, T., C., Dickson, P. R. (2002). Getting Return on Quality: Revenue Expansion, Cost Reduction, or Both?. Journal of Marketing, 65, 7-24.

15. Sathe, V. (1983). Implications of corporate culture: a manager's guide to action. Organizational Dynamics, 5-23.

15. Slater, S. F. & Narver J. C. (1995). Market Orientation and the Learning Organization. Journal of Marketing, 59, 63-74.

16. Treacy, M., & Viersema, F. (1995). The Discipline of Market Leaders. Addison- Wesley Publishing.