طراحی مدل پیش بینی تقاضا در صنعت کاشی و سرامیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

پیش‌بینی تقاضا جزء مهم‌ترین فعالیتهای هر سازمان برای برنامه‌ریزی فروش و در نهایت برنامه ریزی جامع بوده و در واقع تعیین کننده حجم فعالیتهای سازمان در آینده می باشد. همچنین درک درستی از میزان وکیفیت فعالیتهای مزبور را برای مدیران فراهم می نماید. در این مقاله بر اساس مبانی علوم هوش‌مصنوعی و داده‌کاوی، به ارائه مدلی جهت پیش‌بینی میزان فروش در صنعت کاشی و سرامیک پرداخته شده است.مدل پیشنهادی، یک مدل ترکیبی شامل کاهش بعد، خوشه‌بندی و پیش‌بینی بوده و به منظور اجرای مراحل مختلف آن از الگوریتم‌های آنالیز مؤلفه‌های مستقل، یادگیری منیفلد، خوشه‌بندی کامینز و رگرسیون بردار پشتیبان، استفاده شده است. در تحقیق حاضر 50 مورد از فروش های ماهیانه مربوط به 3 سال گذشته شرکت کاشی ایرانا مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از طریق پیش بینی فروش با مدل پیشنهادی، بدلیل کاهش خطاهای عمومی و خطاهای نمونه در مقایسه با مدلهای سنتی پیش بینی، از دقت بالاتری برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها