تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

2 استادیار، دانشگاه شیراز.

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

بازار تلفن همراه ایران به دلیل فعالیت بیش از یک اپراتور در آن، با بازار تلفن ثابت متفاوت است. تا قبل از سال 1385 که شرکت ایرانسل وارد بازار شد، بازار تلفن همراه ایران یک انحصار کامل داشت، اما پس از ورود اپراتور دوم، انحصار شکسته شد و رقابتی در این بازار شکل گرفت که نتایج آن افزایش تنوع در سبد محصولات، بهبود کیفیت شبکه، تلاش در حفظ مشترکین و جذب سهم بیشتر از بازار بود. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، بازار تلفن همراه ایران در دوره‌ زمانی 1380تا1404شبیه‌سازی شده است. هدف از این مطالعه ایجاد یک الگوی عملیاتی و تعیین سناریوهای مختلف برای شرکت همراه اول با توجه به بازار رقابتی موجود و پیش رو تا سال 1404 است. در این مطالعه چهار متغیر کلیدی تعداد کاربران، درآمدها، هزینه‌ها و سرمایه در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که با ادامه روند کنونی بازار تلفن همراه در ایران، شرکت همراه اول تا سال 1404 به تدریج 10 درصد از سهم بازار خود را از دست خواهد داد، اما تغییر در این روند با اجرای سناریوهای مختلف، مانند ایجاد زیرساخت‌های جدید و افزایش نواحی تحت پوشش یا تغییر در قیمت خدمات امکان‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها