الگویی برای شناسایی و ارزیابی موقعیت مکانی نمایندگی‌ها و شعب مؤسسات خدماتی- صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه یزد.

3 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

یکی از عوامل مؤثر بر کارایی و تأثیر فعالیت‌های یک بانک، مکان جغرافیایی مناسب آن است، به‌طوری که اگر در ابتدای تأسیس یک شعبه، مکانی انتخاب شود که بیشترین ویژگی‌های یک مکان بهینه برای تأسیس یک شعبه را داشته باشد، می‌توان ادعا کرد که اهداف دیگر بانک به‌راحتی به دست خواهند آمد. در این مقاله برای ارزیابی شعب بانک از دیدگاه موقعیت مکانی، از عوامل ذهنی و عینی استفاده می‌کنیم. جامعه‌ تحقیق بانک صادرات ایران در محدوده‌ حوزه‌ 3 سرپرستی جنوب تهران است. تحقیق، سه سؤال پژوهشی دارد. برای پاسخ به سؤال اول، پس از شناسایی 8 عامل ذهنی و 4 عامل عینی، آن‌ها را برای ارزیابی شعب موجود با لحاظ موقعیت مکانی به کار بردیم، برای پاسخ به سؤال دوم، از مقایسات زوجی تحلیل سلسله مراتبی برای به دست آوردن وزن معیارهای ذهنی هریک از شعب، البته برای ادغام نظرات اعضای نمونه آماری، از میانگین هندسی استفاده کردیم و برای معیارهای عینی از داده‌های عملکردی 8 ماهه بهره بردیم و برای پاسخ به سؤال سوم، از مدال براون- جیسون برای اولویت‌بندی شعب مورد مطالعه از طریق ادغام و ترکیب عوامل ذهنی و عینی سؤال دوم استفاده کردیم. در پایان، به این نتیجه رسیدیم که در هر شبکه‌ بانکی، اعم از خصوصی و دولتی، شعب بانک وجهه‌ کمی و کیفی بانک را تعیین می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت شعبه‌ای که در مکان مناسب و بهینه‌ خود قرار گرفته است نسبت به شعبه‌ای که در مکان مناسب نیست، سود بیشتری به بانک می‌رساند. 

کلیدواژه‌ها