ارائه روشی برای رتبه‌بندی ریسک فعالیت‌های پروژه با‌استفاده از شبکه CPM و روش TOPSIS در حالت فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

مروری بر ادبیات مدیریت ریسک پروژه، اهمیت رتبه‌بندی و اولویتبندی ریسک در پروژه را برای تمرکز بیشتر بر مدیریت فعالیت­های دارای ریسک بالاتر نشان می­دهد؛به سخن دیگر، فعالیت­ها بر اساس ریسک انجام آن‌ها اولویت­بندی می­شوند. در این مقاله برای رتبه­بندی فعالیت­ها از دو معیار هزینه و زمان استفاده کرده‌ایم. از آنجا که مدت زمان و هزینه انجام فعالیت­ها به صورت قطعی نیست، این دو معیار به صورت فازی در نظر گرفته شده‌اند.معیار زمان به صورت درجه بحرانی بودن به دست آمده از شبکه CPMفازی در روش لحاظ شده است. از آنجا که در هر پروژه با توجه به اهداف و شرایط آن پروژه میزان اهمیت هزینه و زمان متفاوت است، به این دو معیار وزن اختصاص می‌دهیم و سپس با استفاده از روش TOPSISفازی فعالیت­ها را بر اساس ریسک انجام آن‌ها رتبه­بندی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها