استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی چندمنظوره برای حل مسئله انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه در صنایع خودروسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

2 دانشیار، دانشگاه خوارزمی.

3 استاد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران.

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، با وجود تحولات سریع در خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، اجرای مناسب پروژه‌های تحقیق و توسعه محصول یکی از موضوعات مهم و اساسی در حفظ و بقای هر سازمان است. از سوی دیگر وجود موانع و محدودیت‌های مختلف در دنیای واقعی، مسئله «انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه محصول» را به یکی از ضروری‌ترین و کلیدی‌ترین تصمیمات راهبردی سازمان‌ها تبدیل کرده که نقش بسزایی را در موفقیت آن‌ها خواهد داشت.در این مقاله مسئله انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه محصول به عنوان یک مسئله تصمیم‌گیری با اهداف چندگانه در شرایطی مطرح است که تصمیم‌گیرنده از میزان دقیق سطوح آرمانی اهداف اطمینان ندارد یا محاسبه میزان دقیق این مقادیر میسر نیست. مدل پیشنهادی بر اساس روش برنامه‌ریزی آرمانی چندمنظوره ارائه می‌شود که به تصمیم‌گیرنده اجازه می‌دهد به جای ارائه یک مقدار مشخص برای هر‌یک از سطوح آرمانی هدف، از مجموعه‌ای از مقادیر مورد نظر به عنوان سطوح آرمانی اهداف استفاده کند که می‌تواند بسیاری از مسائل تصمیم‌گیری مشابه دنیای واقعی را تحت پوشش قرار دهد. در نهایت مدل پیشنهادی در گروه سایپا اجرا و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها