طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

جانمایی تسهیلات مسئله­ای است که به نحوه­ی چیدمان دپارتمان­ها در منطقه کاری می­پردازد. در این مقاله ابتدا به شناسایی معیارهای مؤثر در ارزیابی طرح­های چیدمان پرداخته شد. همچنین یک روش تلفیقی تصمیم­گیری چند‌معیاره فازی برای انتخاب طرح چیدمان مطلوب ارائه شد. به‌کارگیری نظریه مجموعه­های فازی به دلیل توانایی بیشتر در بیان مقادیر غیر‌دقیق معیارهای کیفی باعث افزایش کیفیت طرح چیدمان خواهد شد. در این روش از AHPگروهی فازی برای تعیین مقادیر عملکردی طرح­های چیدمان با توجه به معیارهای کیفی، از آنتروپی شانون برای تعیین وزن معیارها و از تاپسیس برای رتبه­بندی نهایی طرح­های چیدمان استفاده شد. در روش حاضر معیارهای کمّی و کیفی به صورت همزمان در نظر گرفته شده است و عملکرد طرح­های چیدمان برای معیارهای کیفی به صورت فازی در نظر گرفته می­شوند. همچنین طرح بهینه به طور موزون اما بدون در نظر گرفتن اهمیت نسبی بین معیارها از طریق نظر مستقیم خبرگان، انتخاب می‌شود. برای بررسی روش پیشنهادی، این روش در یک مطالعه موردی در شرکت مشهد‌پانل به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها