گونه‌شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

4 دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

امروزه توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی به عنوان یک رهیافت توسعه منطقه‌ای اهمیت بسیار زیادی یافته، تلاش‌های پژوهشگران زیادی را به خود معطوف داشته و دولت‌ها را به سمت تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه خوشه‌های صنعتی سوق داده است. این برنامه‌ها با هدف ارتقای عملکرد خوشه‌های صنعتی طراحی می‌شوند. متخصصان این حوزه علمی معتقدند عملکرد خوشه، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که بررسی علمی ابعاد و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند کمک شایانی به تدوین برنامه‌های اثربخش توسعه خوشه‌های صنعتی کند. در این پژوهش نظرات متخصصان درباره عوامل مؤثر بر عملکرد خوشه‌های صنعتی، شناسایی، گروه‌بندی و گونه‌بندی شده است و با مطالعه سیستماتیک ادبیات علمی و مصاحبه با متخصصان خوشه‌های صنعتی، 30 عامل مؤثر بر عملکرد خوشه‌های صنعتی شناسایی شده و با مشارکت برخط عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی کشور، نظرات آن‌ها در مورد اهمیت این عوامل در تعیین عملکرد خوشه‌ها گردآوری شده است. این پژوهش نشان داده است که پنج نوع نگاه نسبت به اهمیت عوامل مؤثر بر عملکرد خوشه‌های صنعتی کشور وجود دارد. بررسی نقاط اشتراک و افتراق این دیدگاه‌ها، به تبیین پدیده عملکرد در خوشه‌های صنعتی کمک می‌کند و زمینه‌ای برای نظریه‌پردازی بومی در این خصوص به وجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها