تولید قوانین فازی از نمونه های آموزشی برای سیستم های طبقه بندی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استاد، دانشگاه تهران.

3 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

در سالهای اخیر، روشهای زیادی برای تولید قوانین فازی براساس نمونههای آموزشی پیشنهاد شده است. یکی از روشهایی پیشنهادشده اخیر، روش چن و تسای است که در سال 2008 ارائه شد و برمبنای سه شاخص مقدار آستانهای ویژگی ، مقدار آستانهای طبقهبندی  و مقدار آستانهای سطحی  قرار گرفته است. این روش متوسط نرخ دقت طبقهبندی بالاتری نسبت به سایر روشهای موجود داشته است. در بخش تولید قوانین موقت، نویسندگان پیشنهادی برای اصلاح روش ارائه کردهاند و روش اصلاحشده را در یک مطالعه موردی بهکار گرفتهاند. آنچه در این تحقیق، مورد توجه بوده است، آزمون روش اصلاحشده CT08 روی یک حوزه کاربردی و ارائه یک سیستم طبقهبندی برای گوشیهای تلفن همراه بوده است. روش اصلاحشده در موضوع گوشیهای تلفن همراه، مقدار 2/0 دقت بالاتر را نسبت به اصل روش CT08 نشان داد.

کلیدواژه‌ها