یک روش تصمیم‌گیری چند‌هدفه برای مدیریت پایان عمر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محقق دانشگاه کرانفیلد انگلستان.

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

3 دانشیار، دانشگاه کرانفیلد انگلستان.

4 استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

چکیده

وجود مواد سمی و خطرناک در محصولات الکتریکی و الکترونیکی که یک تهدید برای محیط‌زیست و آینده بشر به شمار می‌آید، باعث شده است استفاده‌کنندگان از این محصولات و دولت‌ها فشاری را بر سازندگان وارد آورند تا مسئولیت پایان‌ عمر محصولاتشان را برای بازپس‌گیری و بازیابی آن‌ها بر‌عهده گیرند. بازیابی این محصولات منافع اقتصادی برای بازیافت‌کنندگان و منافع اجتماعی برای جامعه و اجتماع دارد؛ بنابراین ایجاد یک سیستم مدیریتی برای تصمیم‌گیری درمورد بازیابی محصولات الکتریکی که از یک طرف منافع اقتصادی و اجتماعی را حداکثر و اثرات و خطرات محیط‌زیستی را حداقل کند، ضروری است. در این مقاله یک مدل ریاضی چندهدفه مبتنی ‌بر ابعاد توسعه پایدار برای انتخاب گزینه (های) مناسب بازیابی برای محصولات الکتریکی و الکترونیکی توسعه داده شده است. برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک چندهدفه استفاده شده است. یک مطالعه موردی که داده‌های آن از صنعت گرفته شده است، برای اعتبارسنجی مدل به‌کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها