ارزیابی زنجیره تأمین خدمات ارتباطات ثابت ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شیراز.

2 استادیار، دانشگاه شیراز.

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

امروزه باتوجه به نگرش­های مختلفی که درخصوص حوزه ارزیابی عملکرد وجود دارد، این فرآیند را می­توانیم در حوزه زنجیره تأمین نیز مورد استفاده قرار دهیم. عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به‌ویژه سودآوری آن دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، زنجیره تأمین ارتباط ثابت شرکت مخابرات ایران در دوره‌ی زمانی 1384تا1404شبیه‌سازی شده است. هدف از این مطالعه ایجاد یک الگوی عملیاتی برای شبیه­سازی زنجیره تأمین موردنظر و ارزیابی آن با استفاده از معیارهای کمی و کیفی است. ارزیابی زنجیره در این پژوهش باتوجه به چهار شاخص تعدادمشتریان، رضایت مشتریان، زمان تحویل محصول و حاشیه سود فرایند انجام شده است. نتایج شبیه­سازی نشان‌دهنده­ بهبود روند شاخص­های بالا تا پایان دوره شبیه­سازی است. در پایان، دو سناریوی افزایش سرمایه­گذاری در خرید تجهیزات جدید و افزایش کانال­های انتقال مکالمات را پیشنهاد کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها