تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی به منظور ارزیابی انعطاف پذیری زنجیره تأمین کارخانه یزدباف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 دانشیار، دانشگاه یزد.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد.

چکیده

بهدلیل تغییرات شرایط تولید و بازار، شرکت­ها با فشار زیادی مواجه شده­اند. یکی از راههای برخورد با این فشارها مفهوم زنجیره تأمین و افزایش انعطاف­پذیری آن برای ارضای نیازهای متفاوت مشتریان است. از آنجا که قبل از هرگونه تصمیم­گیری درمورد انعطاف­پذیری زنجیره تأمین، اندازهگیری آن امری ضروری است، در این مطالعه با بهکارگیری روش فازی مبتنی بر عملگر اصلاحشده مرتب­سازی مقایسات زبانی براساس میانگین هندسی موزون در جریان یک تصمیم­گیری گروهی تعاملی، به اندازهگیری انعطاف­پذیری زنجیره تأمین پرداخته شده است. در این اندازه­گیری، انعطاف­پذیری منبع­یابی، انعطاف‌پذیری سیستم تولید و عملیات، انعطاف­پذیری توزیع و انعطاف­پذیری سیستم­های اطلاعاتی، بهعنوان ابعاد انعطاف­پذیری زنجیره تأمین درنظر گرفته شده­اند. مورد مطالعه این پژوهش در کارخانه یزدباف انجام شد. نتایج بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود این کارخانه، نیاز زنجیره تأمین کارخانه به بهبود را نشان می­دهد که بهترین راه برای بهبود انعطاف­پذیری زنجیره تأمین این کارخانه، بهبود بعد سیستم­های اطلاعاتی آن است. این نتایج از سوی اعضای گروه نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها