شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به‌کمک روش AHP-PROMETHEE

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 کارشناس پرستاری، سرپرستار واحد اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد.

چکیده

به‌دلیل افزایش روزافزون هزینه‌های سازمان‌های خدمات درمانی و الزام آنها به افزایش کیفیت و همچنین پیچیدگی سیستم‌های آنها، بحث تغییر و تحول و بهبود این سیستم‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. این مسئله که کدامیک از روش‌ها و سناریوهای تغییر، به‌ویژه در منابع، می‌تواند وضعیت بهتری را برای سیستم به‌وجود آورد نیز از مسائل مهم مورد بحث بوده است. در این راستا، شبیه‌سازی گسسته ـ پیشامد، یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری در تحقیق در عملیات که مبتنی بر داده‌های تصادفی است، کمک شایانی به تصمیم‌گیران و مدیران کرده است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای عملکردی کلیدی سیستم واحد اورژانس بیمارستان قائم (عج) به‌کمک مقالات گذشته و نظرات خبرگان مشخص شدند، سپس این سیستم به‌کمک نرم‌افزار ارنا مدلسازی و شبیه‌سازی گردید. پس از وزن‌دهی معیارها توسط روش AHP، سناریوهای موردنظر خبرگان تعریف شدند و در پایان، به‌کمک روش رتبه‌بندی پرامتی سناریوها رتبه‌بندی‌شده و بهترین سناریو برای اعمال مشخص شد.

کلیدواژه‌ها