توسعه و کاربرد تکنیک‌هایPROMETHEE-IV، LINMAP و FIS در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه اصفهان.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه اصفهان.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

چکیده

مسائل تصمیم‌گیری چند‌شاخصه (MCDM) به دو گروه تصمیم‌گیری چندمعیاره (MADM) و تصمیم‌گیری چندهدفه ((MODM طبقه‌بندی می­شوند. در روش‌های MODM فضای تصمیم پیوسته و در روش‌های MADM فضای تصمیم گسسته است و تعداد محدودی گزینه ازپیش‌تعیین‌شده وجود دارد و گزینه برتر (ارجح) گزینه‌ای است که مجموع عملکرد آن در معیارهای مختلف بهتر از سایر گزینه‌ها باشد. تکنیک‌های MADM مختلفی برای تصمیم‌گیری در فضای گسسته ارائه شده­اند که تعدادی گزینه ازپیش‌تعیین‌شده را با استفاده از چندین معیار که به‌صورت مقادیر ثابتی هستند، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. در بسیاری از مسائل گزینه­ها مجموعه گسسته نبوده و به‌صورت مجموعه­ای پیوسته درنظر گرفته می‌شوند. در این مقاله تکنیک‌هایPROMETHEE-IV ، LINMAP و  FISبرای مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره با گزینه­های پیوسته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای بررسی عملکرد روش­های ارائه‌شده، یک مثال عددی از مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیوسته با چهار معیار و گزینه‌هایی که در یک صفحه پیوسته (فضای ) قرار دارند، بررسی شده است. نتایج حاصل از مثال عددی، نشان‌دهنده توانایی مدل‌های ارائه‌شده در یافتن نقطه یا نقاط ارجح است.

کلیدواژه‌ها