انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص مقدار سفارش با درنظر گرفتن عوامل پایداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

مسئله انتخاب تأمین‌کننده یکی از مهم‌ترین تصمیمات حوزه مدیریت زنجیره تأمین است و امروزه تمرکز بر موضوعات زیست‌محیطی و پایداری در زنجیره تأمین، اهمیت انتخاب تأمین‌کننده پایدار را دوچندان کرده است. در این مقاله پایداری و محورهای اصلی و فرعی پایداری در انتخاب و همکاری‌های طولانی‌مدت با تأمین‌کنندگان بررسی شده است و براساس شاخصه­های پایداری تعیین‌شده، یک روش ترکیبی برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان و تعیین مقدار بهینه سفارش تخصیصی به هریک از آن‌ها معرفی شده است. ارزیابی تأمین‌کنندگان با استفاده از شاخصه‌های استخراج‌شده از ادبیات در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی انجام شده است و مسئله انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش به‌صورت یک برنامه‌ریزی ریاضی درجه دوم مدل‌سازی شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از روش تغییر شکل یافته الگوریتم بندرز تجزیه و حل شده است. درپایان با ارائه مثال‌های عددی، ارزیابی روش ارائه‌شده مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها