شناسایی و اولویتبندی موانع چابکی بنگاههای اقتصادی برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

یکی از مهمترین تغییرات فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و خدماتی رقابتی شدن انها میباشد. جهانی شدن باعث گستردگی تجارت میان ملتهای مختلف شده است به این ترتیب رقابت از بازارهای محلی و ملی به بازارهای بینالمللی کشیده شده است و در آینده ای نزدیک تنها بنگاههای اقتصادی میتوانند در فضای بینالمللی حضور داشته باشند که در کلاس جهانی قرار گیرند. بنگاههای اقتصادی باید بتوانند هرچه سریعتر منابع سازمان را برای همسویی با تغییرات محیط آماده کنند تا با چابکی به تغییرات پاسخ دهند. حرکت درجهت مدیریت و تولید در کلاس جهانی که از آن بهعنوان انقلاب مدیریتی و صنعتی قرن بیستویکم یاد میکنند، مستلزم اجرای مدیریت ناب و مدیریت چابک است که پیش ‌نیازهای مدیریت کلاس جهانی هستند. چابکی مجموعه‌ای از توانمندیها و شایستگی‌هاست که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار می‌شود و وجوه تمایز مدیریت و تولید (انبوه ، ناب ، چابک و کلاس جهانی) نیز با توجه به اهمیت آنها از ابعاد مختلف در این مقاله بررسی شده است و با مطالعه منابع کتابخانه‌ای معیارهای بنگاههای اقتصادی کلاس جهانی شناسایی شده که یکی از مهمترین آنها چابکی است.  مؤلفهها با تهیه پرسشنامه دراختیار خبرگان و کارشناسان و مدیران تولید خودرو تندر قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها