مهندسی ارزش استراتژیک در بازارهای رقابتی (صنعت بانک و بیمه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. در این مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژی­های نوین در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زوایای دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و در نهایت الگوی ژنریک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش در صنایع بانک و بیمه ارائه گردید. با در نظر گرفتن موارد فوق­الذکر این تحقیق با بهره­گیری از رویکرد توسعه­ای-کاربردی، استراتژی­های همبستگی و پیمایشی را دنبال نموده و با جهت­گیری آزمون فرضیه، هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و فرایند خلق ارزش است. این در حالی است که از میان متغیرهای مداخله­گر تنها اثرات مربوط به سن و قدمت شرکاء و پرتفوی شرکاء بر روی ارتباط میان شراکت استراتژیک و فرایند خلق و تخصیص ارزش معنی­دار نبوده­ است. مطابق با ننایج حاصله و در خصوص مولفه­های موثر بر عملکرد سازمانی نیز معیارهای استراتژیک سازمانی در قیاس با معیارهای عملیاتی، ارتباط موثرتری را منعکس کرده­اند.  

کلیدواژه‌ها