مدلسازی ریاضی زنجیره تأمین خدمات ارتباط ثابت ایران با استفاده از مفهوم سیستم های پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شیراز.

2 استادیار، دانشگاه شیراز.

3 دانشیار، دانشگاه شیراز.

4 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

5 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

در این پژوهش بااستفاده از تفکر سیستم­های پویا به مدلسازی ریاضی سیستم زنجیره تأمین ارتباط ثابت در شرکت مخابرات ایران پرداخته‌ایم و بدین‌منظور از اطلاعات موجود و مستند شرکت مخابرات ایراناز سال 1384تا 1391 و نتایج شبیه­سازی مدل پویایی­های سیستم تا سال 1404استفاده کرده‌ایم. برای تجزیه و تحلیل و تعیین ماهیت سیستم، از مفهوم مدلسازی ریاضی سیستم­های پویا استفاده کردیم. نتایج مدلسازی نشان می­دهد که سیستم مورد‌پژوهش کنترل­پذیر و مشاهده­پذیر است؛ یعنی ورودی­های سیستم، متغیرهای حالت سیستم را کنترل می­کنند و هریک از متغیرهای حالت بر برخی از خروجی­های سیستم تأثیر می­گذارند و باتوجه به داده­های شبیه­سازی سیستم پایدار است.

کلیدواژه‌ها