ارائه مدل برنامه ریزی صفر و یک برای زمان بندی ماشین های موازی در تولید چندمحصوله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

یکی از مهم­ترین وظایف مدیریت، بهویژه در امور صنعتی و تولید، یافتن زمان­بندی مناسب تولید است؛ بهگونه­ای که درنهایت یک تولیدکننده بتواند بیشترین مطلوبیت ممکن را از آن خود کند. در سالهای اخیر مسئله جدیدی تعریف شده که هدف اساسی در برنامهریزی تولید آن این است که علاوهبر کاهش زمان تکمیل محصولات، اقلام مختلف تشکیل­دهنده یک بسته محصول با فاصله زمانی کمی از یکدیگر آماده شوند. در این مقاله، یک مدل برنامه­ریزی خطی عدد صحیح برای بهینه­سازی برنامه تولید یک سیستم چندمحصوله با خطوط تولید موازی ارائه می‌شود که مجموع فواصل زمانی میان زمان تکمیل اقلام مختلف بسته­های تولیدی را حداقل می­کند. در این راستا یک مثال عددی ارائه و حل شده است. از آنجایی‌که هدف عمده این پژوهش معرفی تابع هدف جدید است، تابع هدف پیشنهادی با دو تابع رایج در ادبیات موضوع مقایسه شد که نتایج حاکی از برتری تابع پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها