نگرش رفتاری، رویکردی نوین در مدلسازی تصمیمات سازمانی (مورد مطالعه: مدیران صنایع استان فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز.

2 استاد، دانشگاه شیراز.

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

در این مقاله به مدلسازی الگوی تصمیمگیری مدیران بخش صنعت و عوامل اثرگذار بر آن، با توجه به رویکرد رفتاری پرداخته می‌شود.برای این منظور با طراحی پرسشنامه و جمعآوری اطلاعات از مدیران صنایع استان فارس، دادههای مورد نیاز را جمعآوری می‌گردد و سپس به مدلسازی الگوی تصمیمگیری مدیران براساس روش رگرسیون لجستیک پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان میدهند که بیشتر مدیران مورد بررسی در تصمیمگیریهای خود، از الگویرفتاری تبعیت میکنند. یکی از علل اصلی این موضوع، وجود خطاهای رفتاری در مدیران است؛ بهطوری که این خطاها باعث میشوند مدیران از الگوی عقلایی در تصمیمگیری استفاده نکنند و به تصمیمگیری رفتاری گرایش بیشتری داشته باشند. علاوه بر خطاهای رفتاری، متغیرهایی مانند جنسیت، سطح تحصیلات، تجربه و مالکیت، بر انتخاب الگوی تصمیمگیری مدیران تأثیر میگذارند. با توجه به اینکه خطاهای رفتاری معمولاً به عدم تصمیمگیری بهینه توسط مدیران منجر میشود، راهکارهای لازم برای کاهش این خطاها و انتخاب الگوی تصمیمگیری بهینه ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها