طراحی و تبیین الگویی مبتنی‌بر تحلیل تشخیصی چندمتغیری به‌منظور پیش‌بینی چابکی شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشجوی دکتری، واحد بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

تولید چابک یک مدل جدید تولیدی است که نتیجه تغییرات در محیط شرکت‌ها است. چابکی طی دو دهه گذشته شکل گرفته است و دلیل نیاز به آن در سال‌های گذشته، ضرورت واکنش هم‌زمان به رقابت فزاینده و شدید محیطی است؛ بنابراین، سازمان‌های کشور ما هم برای موفقیت در تولیدمحصولات باکیفیت در عصر رقابت، باید به‌سرعت به‌سوی پیاده کردن این سیستم حرکت کنند. در این تحقیق، با استفاده از مهم‌ترین عامل‌های کلیدی چابکی (سرعت، انعطاف‌پذیری، شایستگی و پاسخگویی)، الگویی مناسب برای تمایز شرکت‌های چابک از غیرچابک با استفاده از تابع تشخیصی چندمتغیری ارائه می‌شود. بدین منظور پرسش‌نامه مربوط به عوامل چابکی را دربین شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد توزیع و پس از تکمیل،جمع‌آوری گردید و به‌وسیله نرم‌افزار SPSS19 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که تابع تشخیصی به‌دست‌آمده به‌وسیله این چهار متغیر، به‌خوبی توانایی تشخیص دو گروه شرکت‌های چابک از غیرچابک را دارد و می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب برای پیش‌بینی چابکی مورد استفاده قرار گیرد.همچنین، متغیرهای انعطاف‌پذیری و پاسخگویی بیشترین سهم را در تمایز بین دو گروه دارند.

کلیدواژه‌ها