ارائه یک مدل ریاضی به‌منظور حل مسئله چندهدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان برای سیستم های K از N

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

در این مقاله، یک مسئله تخصیص اجزای مازاد (RAP) با هدف بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان  و کمینه‌سازی هزینه‌های سیستم برای یک سیستم K از N بررسی می‌شود. در هر زیرسیستم ازبین استراتژی‌های جزتکی، اجزای موازی و اجزای آماده‌به‌کار سرد باید یک استراتژی انتخاب شود. همچنین، محدودیت‌های وزن و حجم قطعات نیز در طراحی این سیستم باید رعایت شوند. هر زیرسیستم باید حداقلK قطعه برای فعال شدن داشته باشد. برای حل مدل ارائه‌شده، پس از تشکیل کروموزوم اولیه، چهار الگوریتم متاهیوریستیک چندهدفه (MODE، NSGA-II، MOICA وPESA-II) بررسی شدند. الگوریتم‌های مذکور، به دو روش C (L,B) و تاپسیس با یکدیگر مقایسه شدند و پس از انجام بررسی‌ها، الگوریتم  NSGA IIبه‌عنوان الگوریتم برتر انتخاب و استفاده شد. درپایان، با بررسی جواب نهایی ارائه‌شده توسط الگوریتم­ها در وزن­های مختلف داده‌شده به توابع هدف توسط تاپسیس مشخص شد که بهترین جواب‌ها با بیشترین قابلیت اطمینان و کمترین هزینه، به استفاده بیشتر از استراتژی اجزای آماده‌به‌کار سرد مربوط است. درنتیجه، پیکربندی قطعات بیشتر به‌صورت اجزای آماده‌به‌کار سرد و ترکیب با استراتژی موازی یا تکی می­تواند شرایط بهتری را برای سیستم فراهم کند.

کلیدواژه‌ها