ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی.

4 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین یکی از مهم‌ترین زمینه­های بهبود مستمر زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین یکی از استراتژی­های رقابتی برای بهبود عملکرد و سودآوری سازمان­ها در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر است. با توجه به ویژگی­های منحصر‌به‌فرد خدمات که آن را از بخش تولید متفاوت می­سازد، محققان و کاربران هنوز به ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات به‌اندازه کافی توجه نکرده‌اند؛ بنابراین، در این پژوهش برمبنای رویکرد نگاشت‌شناختی فازی، مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (صنعت بیمه) طراحی شده است. با مصاحبه­های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه، مفاهیم و مؤلفه­های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات شناسایی و سپس براساس دانش خبرگان، روابط بین مفاهیم درقالب نقشه­های شناخت فازی ترسیم شد. درنهایت، مدل این پژوهش با بلوک­بندی نقشه ادغامی خبرگان طراحی شد. شاخص­های مربوط به نقشه­های شناختی بیانگر اهمیت زیاد بلوک­های راهبردها و کیفیت خدمات زنجیره تأمین است. مدل ارائه‌شده در این پژوهش ممکن است که مبنایی برای تعالی زنجیره تأمین خدمات شود. 

کلیدواژه‌ها