شناسایی ریسک‌های زنجیره تأمین و انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

همان‌طور که بیشتر شرایط زندگی امروز به‌دلیل تغییرات روزافزون جهان در قرن اخیر تغییر کرده است، شرایطی که زنجیره‌های تأمین با آن روبه‌رو هستند و از آن تأثیر می‌پذیرند نیز دچار تغییر شده است. مدیران با شرایط ناشناخته‌تر و ریسک‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و مؤثر آن‌ها آماده سازند؛ درنتیجه امروزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، در راستای مدیریت ریسک زنجیره تأمین، ریسک‌های زنجیره تأمین خودروسازان ایران شناسایی شده است، سپس ریسک‌های شناسایی‌شده به‌عنوان معیارهای انتخاب تأمین‌کننده درنظر گرفته شده‌ و تأمین‌کنندگان شرکت خودروسازی زامیاد به‌کمک روش تحلیل شبکه‌ای اولویت‌بندی شده‌اند؛ به عبارت دیگر، درنظر گرفتن ریسک‌های زنجیره تأمین به‌عنوان معیار برای انتخاب برترین تأمین‌کنندگان، رویکردی جدید درجهت مدیریت و کنترل ریسک‌ها و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین نسبت‌به آن‌ها به‌شمار رفته است.

کلیدواژه‌ها


1. عسگری، نسرین؛ زنجیرانی فراهانی، رضا (1385). مدیریت زنجیره تأمین. ویرایش اشتدلر و کیلگر،  انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

2. Blackhurst, J. Wu, T. Chidambaram, V. (2006). A model for  inbound supply risk analysis. Computers in Industry, 57, 350–365.       

3. Chopra, S. Sodhi, S. (2004). Managing Risk to Avoid Supply-Chain Breakdown.

4. Christopher, M. (2003). Understanding supply chain risk: A self-assessment workbook, Department for Transport, Cranfield University.

5. Juttner, U. (2005) Supply chain risk management: Understanding the business requirements from a practitioner perspective. International Journal of Logistics Management, 16(1).

6. Kleindorfer, R. Saad, H. (2005). Managing Disruption Risks in Supply Chains. Production and Operations Management, 14(1), 53–68.

7. Saaty, T. L. Vargas, L. G. (2001). Models, methods, concepts and applications of the analytic hierarchy process, MA: Kluwer Academic Publishers, Boston.

8. Tang, C. S.  (2006). Perspectives in Supply Chain Risk Management”, International Journal of Production Economics, 103(2), 451-488.