تبیین نقش تئوری محدودیت‏ها جهت دستیابی به بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

هدف از طراحی و اجرای این پژوهش ارائه‏ سازمان خدماتی به‌­عنوان یک سیستم است و کوشش شده با بهره‏‌گیری از مفهوم مبتنی بر «بهبود مستمر» تئوری محدودیت‏‌ها و همچنین استفاده از روش‏های اکتشافی و شیوه‌‏های نوآورانه، الگویی برای چگونگی اجرای این فلسفه در سازمان «همکاران سیستم» به‌­منظور رقابتی­شدن، ارائه شود؛ بدین منظور از روش فرآیند تمرکز پنج‌­مرحله‏ای که روشی مبتنی بر سیستم است و برای ساختاردهی تصمیم‌‏گیری مدیریتی در چارچوب بهبود مستمر و شناسایی نقاط حیاتی فرآیند به­‌کار می­‌رود، استفاده شده است. برای اجرای تئوری محدودیت‏ها در شرکت مورد‌مطالعه و به­منظور تعمیم نتایج و نزدیک‏ترکردن مسئله به واقعیت از روش شبیه‏سازی با کمک نرم‏افزار «آرنا» استفاده شد. یافته‏های این پژوهش توانایی مدیران صنایع خدماتی در شناسایی عوامل حیاتی مؤثر بر روی رقابتی‌­شدن سازمان آنها با اجرای چرخه‏ تکراری تئوری محدودیت‌‏ها برای شکستن و یافتن محدودیت‏‌های جدید را افزایش داده و باعث ایجاد تعادل در کل سیستم می‏‌شود. این پژوهش می‌‏تواند برای انجام پژوهش‌­های آتی به­‌منظور دستیابی به راه‏کارهای عملی جدیدتر برای حل مسئله و ارائه راه‏کارهای پیشنهادی، راه‏گشا باشد؛ همچنین نتایج این پژوهش در کلیه‏ سازمان‏های خدماتی و تولیدی قابل‌استفاده است.      

کلیدواژه‌ها


1. فارسیجانی، حسن (1392). اصول مدیریت ناب چابک. انتشارات برایند پویش. چا پ دوم.

2. فارسیجانی، حسن (1392). اصول مدیریت کلاس جهانی. انتشارات برایند پویش. چاپ دوم.

3. Anand, G., Kodali, R., (2009). Selection of lean manufacturing systems using the analytic network process – a case study. Journal of Manufacturing Technology Management, 20(2), 258-289.

4. Chase, R.B. (1978). Where does the customer fit in a service operation? Harvard Business Review, November-December.

5. Dilworth, J.B. (1983) Production and Operations Management. 2nd ed., Random House, New York.

6. Ehie, I., Chwen, S., (2005). Integrating six sigma and theory of constraints for continuous improvement: a case study. Journal of Manufacturing Technology Management, 16(5).

7. Fitzsimmons, J.A., Sullivan, R.S., (1982). Service Operations Management. McGraw-Hill Book Company, New York.

8. Halmos, P., (1970). Personal Service Society. Schoken, New York.

9. Lovelock, C.H, Young, R.F., (1979). Look to Consumers to Increase Productivity. Harvard Business Review, 168- 78.

10. Mabin, V.J. and Balderstone, S.J. (2003). The performance of the theory of constraints methodology: analysis and discussion of successful TOC applications. International Journal of Operations & Production Management, 23(5/6), 568-95.

11. Motwani, J., Klein, D., Harowitz, R., (1996). The theory of constraints in services: part 1 – the basics. Managing Service Quality, 6(1), 53- 56.

12. Schmenner, R.W. (1986). How can service businesses survive and prosper? ' Sloan Management Review, Spring.

13. Shostack, GL., (1987). Service Positioning Through Structural Change. Journal of Marketing, 51, 34-43.

14. Silvestro, R., Fitzgerald, L. & Johnston, R. (1992). Towards a classification of service processes. International Journal of Service Industry Management, 3(3), 62-75.

15. Tersine, R. J., Edward A. (1995). Lead-time reduction: the search for competitive advantage. Journal of Operations & Production Management, 15(2), 8-18.

16. Thomas, D.R.E., (1978). Strategy is Different in Service Businesses. Harvard Business Review, July-August, 158-65.

17. Umble, M.M., Spoede, C.W., (1991). Making sense of management’s alphabet soup. Baylor Business Review, Fall, 26-7.

18. Watson, K.J. Blackstone, J. H., Gardiner, S.C. (2007). The evolution of a management philosophy: The theory of constraints. Journal of Operations Management, 25, 387–402.