ارزیابی استراتژی های تولیدی با استفاده از رویکرد QFD فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه مازندران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی خزر.

چکیده

امروزه بیشتر پژوهش­های انجام‌شده در زمینه استراتژی تولیدی بر فرآیند­های توصیفی و مدل‌های مفهومی تمرکز داشته و توجه اندکی بر ارزیابی کمی استراتژی­‌های تولید دارند. مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش QFD فازی رویکردی مناسب برای ارزیابی و توسعه استراتژی‌­های تولیدی با تمرکز بر عوامل رقابتی ارائه کند و تحلیلی از شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب شرکت در عوامل رقابتی ارائه دهد. داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسش­نامه میان خبرگان با تجربه‌ حداقل 10 سال در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌­ریزی تولید در «شرکت مخزن فولاد رافع» با نام تجاری «دابو صنعت» به‌­دست آمده است. یافته­‌های پژوهش حاکی از آن است که نوآوری در محصول و کاهش مصرف انرژی، مهم‌ترین و سرعت و اطمینان از تحویل، کم‌اهمیت‌ترین عوامل رقابتی در شرکت مورد مطالعه است. توسعه محصول و فرآیند و بهبود سیستم برنامه­ریزی تولید به‌­ترتیب مهم‌ترین و کم­ اهمیت‌­ترین استراتژی­های تولیدی شرکت محسوب می‌­شوند. با توجه به یافته­‌ها، شرکت باید استراتژی­ای را به کار گیرد که در بهبود وضعیت عوامل رقابتی مؤثر بوده و امکان نائل شدن به وضعیت مطلوب را برای شرکت فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


1. Arafa, A., & ElMaraghy, W. H. (2011). Manufacturing strategy and enterprise dynamic capability. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 60(1), 507-510.‏

2. Boyer, K. K., Swink, M., & Rosenzweig, E. D. (2005). Operations strategy research in the POMS journal. Production and Operations Management, 14(4), 442-449.‏

3. Cagliano, R., Acur, N., & Boer, H. (2005). Patterns of change in manufacturing strategy configurations. International Journal of Operations & Production Management, 25(7), 701-718.‏

6. Chatha, K. A., & Butt, I. (2015). Themes of study in manufacturing strategy literature. International Journal of Operations & Production Management, 35(4), 604-698.‏

7. Chatha, K. A., Butt, I., & Tariq, A. (2015). Research methodologies and publication trends in manufacturing strategy: a content analysis based literature review. International Journal of Operations & Production Management, 35(4), 487-546.‏

8. Dangayach, G. S., & Deshmukh, S. G. (2001). Manufacturing strategy: literature review and some issues. International Journal of Operations & Production Management, 21(7), 884-932.‏

9. Garrido-Vega, P., Ortega Jimenez, C. H., de los Ríos, J. L. D. P., & Morita, M. (2015). Implementation of technology and production strategy practices: Relationship levels in different industries. International Journal of Production Economics, 161, 201-216.‏

10. Göleç, A. (2014). A relationship framework and application in between strategy and operational plans for manufacturing industry. Computers & Industrial Engineerin, 83–94.‏

11. Grant, N., Cadden, T., McIvor, R., & Humphreys, P. (2013). Taxonomy of manufacturing strategies in manufacturing companies in Ireland. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(4), 488-510.‏

12. Hallgren, M., & Olhager, J. (2006). Quantification in manufacturing strategy. A methodology and illustration. International Journal of Production Economics, 104(1), 113–124.

13. Jia, G. Z., & Bai, M. (2011). An approach for manufacturing strategy development based on fuzzy-QFD. Computers & Industrial Engineering, 60(3), 445-454.

14. Kiridena, S., Hasan M., & Kerr R. (2009). Exploring deeper structures in manufacturing strategy formation processes: a qualitative inquiry. International Journal of Operations & Production Management, 29(4), 386- 417.

15. Lau, R. S. M. (2002). Competitive factors and their relative importance in the US electronics and computer industries. International Journal of Operations & Production Management, 22(1), 125-135.

16. Lee, K., Jeong, H., Park, C., & Park, J. (2002). Development of a decision-support system for the formulation of manufacturing strategy. International journal of production research, 40(15), 3913-3930.

17. Löfving, M., Säfsten, K., & Winroth, M. (2014). Manufacturing strategy frameworks suitable for SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management, 25(1), 7-26.‏

18. Manyika, J., Sinclair, J., Dobbs, R., Strube, G., Rassey, L., Mischke, J., Remes, J., Roxburgh, C., George, K., O’Halloran, D. and Ramaswamy, S. (2012), Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and Innovation. McKinsey Operations Practice, McKinsey Global Institute.

19. Nurcahyo, R., & Wibowo, A. D. (2015). Manufacturing Capability, Manufacturing Strategy and Performance of Indonesia Automotive Component Manufacturer. Procedia CIRP, 26, 653-657.‏

20. Oke, A., & Onwuegbuzie, H. (2013). Outsourcing, subcontracting-in and radical innovativeness: The moderating effect of manufacturing strategy. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(4), 511-535.‏

21. Singh, H., & Mahmood, R. (2014). Aligning Manufacturing Strategy to Export Performance of Manufacturing Small and Medium Enterprises in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 85-95.‏

22. Skinner, W. (1969). Manufacturing–missing link in corporate strategy. Harvard Business Review, 47(3), 136–145.