اندازه‏ گیری کارایی رقابت ‏پذیری جهانی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از مدل دومرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

سطح رقابت‏ پذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان را در نظر می‌‏گیرد. این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری، نقش مهمی را بازی می‏‌کند؛ بنابراین هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی ابتکاری از متغیرهای شاخص رقابت‏‌پذیری جهانی «مجمع جهانی اقتصاد» در قالب مدل تحلیل پوششی دومرحله‌ای داده‏ ها و سنجش کارایی این شاخص -با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 1404- برای چهل کشور منتخب آسیایی، شمال آفریقا و اقیانوسیه (با تأکید بر کشور ایران) طی سال‌های 2010-2011 تا 2014-2015 است. با توجه به جامعیت گزارش‌های «مجمع جهانی اقتصاد»، داده‌‏های موردنیاز برای انجام این مطالعه از گزارش‌های این مجمع استخراج شده و به روش مدل دومرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌‏ها و با استفاده از نرم‌‏افزار WIN QSB تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج نشان می‌‏دهد شاخص رقابت ‏پذیری جهانی ایران طی سال‌های اشاره‌ شده روند مناسبی را طی نکرده است و تحقق اهداف سند چشم ‏انداز بیست‌ساله نیازمند الگوبرداری از کشورهای مرجع مشخص‌شده در این پژوهش است. 

کلیدواژه‌ها


1. Chen, Y., Cook, W. D., & Zhu, J. (2010). Deriving the DEA Frontier for Two-Stage Processes. European Journal of Operational Research, 202, 138–142.

2. Fukuyamaa, H., & Matousekb, R. (2011). Efficiency of Turkish Banking: Two-Stage Network System Variable Returns to Scale Model. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 21, 75–91.

3. Kao, C., Hwang, S. N. (2008). Efficiency Decomposition in Two-Stage Data Envelopment Analysis: An Application to Non-Life Insurance Companies in Taiwan. European Journal of Operational Research, 185(1), 418–429.

4. Kontolaimou, A., Giotopoulos, I., & Tsakanikas, A. (2015). A Typology of European Countries Based on Innovation Efficiency and Technology Gaps: The Role of Early-Stage Entrepreneurship. Economic Modelling, Article in Press.

5. Saleh, H., Hosseinzadeh Lotfi, F., Toloie Eshlaghy, A., & Shafiee, M. (2011). A New Two-Stage DEA Model for Bank Branch Performance Evaluation. 3rd Conference on Data Envelopment Analysis, Azad University-Firoozkuh Branch, July 29-30.

6. Seiford, L. M., & Zhu, J. (1999). Profitability and Marketability of the Top 55 Commercial Banks. Management Science, 45(9), 1270–1288.

7. Şener, S. (2013). The Competitiveness of Turkish Economy within the Scope of WEF Global Competitiveness Index. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 453 – 464.

8. Svitalkova, Z. (2014). Comparison and Evaluation of Bank Efficiency in Selected Countries in EU. Procedia Economics and Finance, 12, 644 – 653.

9. Varabyova, Y., & Schreyögg, Jonas. (2013). International Comparisons of the Technical Efficiency of the Hospital Sector: Panel Data Analysis of OECD Countries using Parametric and Non-Parametric Approaches. Health Policy, 112, 70–79.

10. World Economic Forum. (2014-2015). Global Competitiveness Report 2014–2015, Klaus Schwab (Editor), 4-565. http://www.weforum.org/reports.

11. World Economic Forum. (2010-2011 to 2014-2015). Global Competitiveness Report. http://www.weforum.org/reports

12. Xavier, S. M., Beñat, B. O., Jennifer, B., Margareta, D. H & Thierry, G. (2011). The Global Competitiveness Index 2011–2012: Setting the Foundations for Strong Productivity in World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2011–2012, Klaus Schwab (Editor), Switzerland 2011, 3-49.