مدل ریاضی استوار فازی انتخاب سبد پروژه و حل آن بااستفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

هدفازانتخابسبدپروژه‌هایگازرسانی،انتخابیکمجموعهپروژهازمیان پروژه­هایکاندید است؛ به‌­طوری­کهمعیارهای مهم مدنظر سازمان با لحاظ محدودیت­‌ها تا حد امکان مطلوب شود. در این پژوهش چنینانتخابیبایک مشکل اساسیروبه­‌رواست. با توجه به ابهام موجود در تعیین برخی پارامترهای پژوهش، آن‌ها در قالب اعداد فازی لحاظ و به‌منظور افزایش استواری جواب‌ها، از روش استوار فازی استفاده می‌شود. جواب حاصل از روش استوار فازی به‌­نحوی است که در تمام حالت‌های سطح برش آلفای لحاظ شده صدق کرده و استوار است. در این پژوهش یک مدلچند­هدفه و چنددوره‌ای صفر- یک استوار فازی برای انتخاب سبد پروژه­‌های گازرسانی در شرکت گاز استان کرمان ارائه و برای حل مدل از رویکرد استوار فازی استفاده شد. در ابتدا به‌منظور نمایش چگونگی عملکرد رویکرد استوار فازی، مدل در حالت تک‌­هدفه و برای مسئله ای با ابعاد کوچک به کمک نرم‌افزار لینگو حل شد؛ سپس به‌­دلیل NP-Hard بودن مدل مسئله بااستفاده از الگوریتم‌­های تکاملی تفاضلی چندهدفه حل شد و سپس برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم جست­جوی ممنوعه چندهدفه مقایسه شد. در پایان به‌­منظور کمک در تصمیم­گیری در رابطه با انتخاب سبد پروژه گازرسانی روستایی از روش تاپسیس برای الویت بندی نقاط پارتو استفاده ­شد. 

کلیدواژه‌ها


1. Ghasemzadeh, F., Archer, N., & Iyogun, P. (1999). A Zero-One Model for Project Portfolio Selection and Scheduling. The Journal of the Operational Research Society, 50(7), 745-755.

2. Ghorbani, S., & Rabbani, M. (2009). A new multi-objective algorithm for a project selection problem. Advances in Engineering Software, 40, 9-14.

3. Gnoni, M.G., Lavagnilio, R., Mossa, G., Mummolo, G., Leva, A.D. (2003). Production of a multisite manufacturing system by hybrid modeling: A case study from the automotive industry. International Journal of Production Economics, 251-262

4. Hassanzadeh, F., Nemati, H., & Sun, M. (2014). Robust optimization for interactive multiobjective programming with imprecise information applied to R&D project portfolio selection. European Journal of Operational Research, Article in press, XX-XX.

5. Hu, G., Wang, L., Fetch, S., & Bidanda, B. (2008). A multi-objective model for project portfolio selection to implement lean and Six Sigma concepts. International Journal of Production Research, 46 (23), 6611-6625

6. Inuiguchi, M., Sakawa, M., (1998). Robust optimization under softness in a fuzzy linear programming problem. International Journal of Approximate Reasoning, 18, 21–34.

7. Khalil-Damghani, K., & Tavana, M. (2014). A Comprehensive Framework for Sustainable Project Portfolio Selection Based on Structural Equation Modeling. Project Management Journal, 45 (2), 82-97.

8. Khalili-Damghani, K., Tavana, M., & Sadi-Nezhad, S. (2012). An integrated multi-objective framework for solving multi-period project selection problems. Applied Mathematics and Computation, 219, 3122–3138.

9. Khalili-Damghania, Kaveh, Nojavana, M., & Tavanab, M. (2013). Solving fuzzy Multidimensional Multiple-Choice Knapsack Problems: The multi-start Partial Bound Enumeration method versus the efficient epsilon-constraint method. Applied Soft Computing, 13, 1627–1638.

10. Lang, M. J. (1990). Project management in the oil industry. International Journal of Project Management, 8(3), 159–162

11. Li, Y.P., Huang, G.H., Nie, X.H., Nie. S.L., (2008). A two-stage fuzzy robust integer programming approach for capacity planning of environmental management systems. European Journal of Operational Research, 189, 399–420.

12. Liesio, J; Mild, P; & Salo, A. (2008). Robust portfolio modeling with incomplete cost information. European Journal of Operational Research, 190, 679–695.

13. Musrrat, A., Patrick, S. (2012). An efficient Differential Evolution based algorithm for solving multi-objective optimization problems. European Journal of Operational Research, 217(2), 404–416

14. Nie, X.H., Huang, G.H., Li, Y.P., liu, L., (2007). IFRP: A hybrid interval- parameter fuzzy robust programming approach for waste management planning under uncertainty. Journal of Environmental Management, 87, 1-11.

15. Pemsel, S., Wiewiora, A., & Müller, R. (2014). A conceptualization of knowledge governance in project-based organizations. International Journal of Project Management, 32 (4), 1411–1422.

16. Rabbani, M., Tavakoli Moghadam, R., Jolaei, F., & Ghorbani, H. R. (2012). A Comperehnsive Model for R and D Project Portfolio Selection with Zero-One Linear Goal Programming. IJPMA, 325-333.

17. Storn, R., Price, k. V. (1996). Minimizing the real functions of the ICEC’96 contest by differentian evolution. IEEE International Conference on Evolutionary Computation, 842-844

18. Storn, R., Price.K. V. (1997). Differential evolution- A simple and efficient heuristic for global optimization over continuous space, Global Optimization, 341-359

19. Viktorovna, N. (2012). Genetic Algorithms for multicriteria project selection and scheduling. Ph.D Thesis, North Carolina State University

20. Rad, P. F., & Levin, G. (2006). Project Portfolio Management: Tools and Techniques (1st Ed.). N.Y: Judith W. Umlas, 47-49

21. Tavana, M; Khalili dameghani, K; & Abtahi, A. (2013). A fuzzy multidimensional multiple-choice knapsack model for project portfolio selection using an evolutionary algorithm. Annals of Operations Research, 206, 449-483

22. Tsou, Ching-Shih. (2008). Multi-objective inventory planning using MOPSO and TOPSIS. Expert Systems with Applications, 35, 136–142

23. Zitzler, E. (1999). Evolutionary Algorithms for multi-objective optimization: method and applications, P.h.D Thesis, dissertation ETH NO. 13398, Swaziland Federal Institute of Technology Zorikh, Switzerland.

24. Zitzler, E; Deb, K; Thiele, L. (2000). Comparison of multiobjective evolutionary algorithms: empirical results, Evolutionary Computation journal, 8(2), 125-148