توسعه یک مدل چند دوره‌ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تأمین سه سطحی با درنظر گرفتن روش‌های پرداخت و امکان سفارش هم‌زمان اقلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس.

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

چکیده

روش‌های مختلف پرداخت و ارزش زمانی پول تأثیر بسزایی در سودآوری یک زنجیره خواهد داشت. همچنین در بسیاری از کاربردهای واقعی، سفارش هم‌زمان اقلام موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های سفارش­دهی می‌شود. در این پژوهش، مدلی توسعه داده ‌شده است که به‌صورت یکپارچه به مسئله سفارش ­دهی هم‌زمان اقلام، انتخاب روش‌های پرداخت، انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش به آن‌ها در دوره‌های مختلف می‌پردازد. خرده‌فروش می‌تواند اقلام موردنیاز را از چندین تأمین‌کننده با روش‌های مختلف پرداخت تهیه‌ کند و به مشتری‌های خود با روش‌های پرداخت مختلف بفروشد. سه روش برای پرداخت هزینه خرید و دریافت درآمد وجود دارد که شامل روش‌های پیش‌پرداخت، نقدی و اعتباری است. در مدل چند­کالایی و چند­دوره‌ای توسعه‌یافته، جریان نقدی خالص منفی هر دوره با نرخ بهره مشخص وام گرفته‌شده و جریان نقدی خالص مثبت هر دوره سرمایه‌گذاری می‌شود. تابع هدف، حداکثر­سازی ارزش خالص آتی جریان‌های نقدی خرده‌فروش در پایان دوره‌ها است. با حل یک مثال عددی و تحلیل آن مشخص شد که هزینه سفارش ­دهی عمده در تعداد تأمین‌کنندگان انتخاب‌شده اثرگذار است؛ اما در شیوه پرداخت تأثیری ندارد. علاوه بر این، ارتباط میان مقادیر نرخ بهره مؤثر سرمایه‌گذاری، وام، تأمین‌کننده و مشتری در انتخاب شیوه پرداخت خریدوفروش و دریافت وام مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


1.  Azaron, A., Venkatadri, U., & Farhang Doost, A. (2018). A Stochastic Approach for Designing Supply Chain Networks under Uncertainty. IFAC PapersOnLine, 51(11), 1465-1469. 
2.  Beullens, P., & Janssens, G. K. (2014). Adapting inventory models for handling various payment structures using net present value equivalence analysis. International Journal of Production Economics, 157, 190-200.
3.  Cha, B., & Moon, I. (2005). The joint replenishment problem with quantity discounts under constant demand. OR Spectrum, 27(4), 569-581.
4. Chan, C. K., Li, L. Y.-o., Ng, C. T., Cheung, B. K.-s., & Langevin, A. (2006). Scheduling of multi-buyer joint replenishments. International Journal of Production Economics, 102(1), 132-142.
5.  Choudhary, D., & Shankar, R. (2013). Joint decision of procurement lot-size, supplier selection, and carrier selection. Journal of Purchasing and Supply Management, 19(1), 16-26.
6.  Ghiami, Y., & Beullens, P. (2016). Planning for shortages? Net Present Value analysis for a deteriorating item with partial backlogging. International Journal of Production Economics, 178, 1-11.
7.  Grubbström, R. W. (1980). A principle for determining the correct capital costs of work-in-progress and inventory. International Journal of Production Research, 18(2), 259-271.
8.  Hadley, G. (1964). A comparison of order quantities computed using the average annual cost and the discounted cost. Management Science, 10(3), 472-476.
9.  Kardan, B., Vajedi Noqabi, A.H., & Rostami, A. (2016). Application of Fuzzy Regression in Explaining the Relationship between Supply Chain Management and Financial Performance. Industrial Management Perspective, 5, Issue (20), 119-141 (In Persian).
10.  Khouja, M., & Goyal, S. (2008). A review of the joint replenishment problem literature: 1989–2005. European Journal of Operational Research, 186(1), 1-16.
11.  Khouja, M., Park, S., & Saydam, C. (2005). Joint replenishment problem under continuous unit cost change. International Journal of Production Research, 43(2), 311-326.
12.  Klein, C., & Ventura, J. (1995). An optimal method for a deterministic joint replenishment inventory policy in discrete time. Journal of the Operational Research Society, 46(5), 649-657.
13.  Lee, C. H., & Rhee, B.-D. (2010). Coordination contracts in the presence of positive inventory financing costs. International Journal of Production Economics, 124(2), 331-339.
14.  Majumder, P., Bera, U. K., & Maiti, M. (2016). An EPQ model for two-warehouse in unremitting release pattern with two-level trade credit period concerning both supplier and retailer. Applied Mathematics and Computation, 274, 430-458.
15.  Marchi, B., Ries, J.M., Zanoni, S., & Glock, C.H. (2016). A joint economic lot size model with financial collaboration and uncertain investment opportunity. International Journal of Production Economics, 176, 170-182.
16.  Mohammadi, A., Khalifeh, M., Abbasi, A., Ali Mohammadlu, M., &  Eghtesadifard, M. (2017). Supply chain design with a financial and operational integration approach. Industrial Management Perspective, 26, 139-168 (In Persian).
17.  Mohammaditabar, D., & Ghodsypour, S. H. (2016). A supplier-selection model with classification and joint replenishment of inventory items. International Journal of Systems Science, 47(8), 1745-1754.
18.  Moon, I., Goyal, S., & Cha, B. (2008). The joint replenishment problem involving multiple suppliers offering quantity discounts. International Journal of Systems Science, 39(6), 629-637.
19.  Mousavi, S. M., Hajipour, V., Niaki, S. T. A., & Alikar, N. (2013). Optimizing multi-item multi-period inventory control system with discounted cash flow and inflation: two calibrated meta-heuristic algorithms. Applied Mathematical Modelling, 37(4), 2241-2256.
20.  Porteus, E. L. (1985). Undiscounted approximations of discounted regenerative models. Operations Research Letters, 3(6), 293-300.
21.  Rezaei, J., & Davoodi, M. (2008). A deterministic, multi-item inventory model with supplier selection and imperfect quality. Applied Mathematical Modelling, 32(10), 2106-2116.
22.  Ries, J.M., Glock, C.H. & Schwindl, K. (2016). Economic ordering and payment policies under progressive payment schemes and time-value of money. International Journal of Operations and Quantitative Management, 22(3), 231-251.
23.  Shu, F. T. (1971). Economic ordering frequency for two items jointly replenished. Management Science, 17(6), B-406-B-410.
24.  Siajadi, H., Ibrahim, R., Lochert, P., & Chan, W. (2005). Joint replenishment policy in inventory-production systems. Production Planning & Control, 16(3), 255-262.
25.  Stadtler, H., & Kilger, C. (2002). Supply chain management and advanced planning. In: Springer.
26.  Starr, M. K., & Miller, D. W. (1962). Inventory control: theory and practice: Prentice-Hall.
27.  Taleizadeh, A. A. (2014). An EOQ model with partial backordering and advance payments for an evaporating item. International Journal of Production Economics, 155, 185-193.
28.  Tavakoli, A., Didekhani, H., Kariznoie, A., & Sadeghpor, H. (2011). Using the appropriate mathematical model for evaluating suppliers using Mikhailov's method. Industrial Management Perspective, 4, 153-173 (In Persian).
29.  Vanteddu, G., Chinnam, R.B., & Gushikin, O. (2011). Supply chain focus dependent supplier selection problem. International Journal of Production Economics, 129, 204-216.
30.  Wang, L., Fu, Q.-L., Lee, C.-G., & Zeng, Y.-R. (2013). Model and algorithm of fuzzy joint replenishment problem under credibility measure on fuzzy goal. Knowledge-Based Systems, 39, 57-66.
31.  Weber, C. A., Current, J. R., & Benton, W. (1991). Vendor selection criteria and methods. European Journal of Operational Research, 50(1), 2-18.
32.  Zhang, Q., Tsao, Y.-C., & Chen, T.-H. (2014). Economic order quantity under advance payment. Applied Mathematical Modelling, 38(24), 5910-5921.
33.  Zia, N. P., & Taleizadeh, A. A. (2015). A lot-sizing model with backordering under hybrid linked-to-order multiple advance payments and delayed payment. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 82, 19-37.