اولویت بندی شاخص های بلوغ HSE (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان.

2 استادیار، دانشگاه هرمزگان.

3 کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر

4 رئیس HSE شرکت پالایش گاز سرخون و قشم.

10.29252/jimp.9.1.169

چکیده

سازمان­ های امروزی که در یک دنیای حساس به مسائل اجتماعی و زیست محیطی بسر می ­برند، لازم است علاوه بر رضایت مشتریان، به سلامتی و رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه ­ای دهند. یکی از مهم ترین مواردی که شرکت­ ها را به سمت استقرار و بهبود سیستم ­های ایمنی، بهداشت و محیط زیست ترغیب می­ کند، بروز انتظارات اساسی از طرف ذینفعان سازمان در حوز ه­های ایمنی، سلامتی و بخصوص محیط ­زیست است. صنایع نفت و گاز یکی از مهمترین صنایع در کشورمان می­ باشد که به بحث بهداشت، ایمنی و محیط ­زیست (HSE) توجه ویژه ­ای داشته و تعیین نقاط ضعف و قوت HSE در این سازمان ­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارائه مدل بلوغ HSE برای صنایع نفت و گاز می ­باشد تا سازمان با استفاده از این مدل نقاط ضعف خود را شناسایی و در جهت رفع آنها قدم اقدام کنند. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و خبره­ های HSE پالایشگاه سرخون و قشم می ­باشد. این مدل همانند مدل تعالی سازمان (EFQM) دارای دو بخش توانمندسازها و نتایج می ­باشد. به منظور تعیین ابعاد بخش توانمندسازها و نتایج به ترتیب از مدل­های HSE-MS و HSEE استفاده شده است. شاخص ­های بلوغ HSE از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته  با خبرگان سازمان و نیز پیشینه تجربی پژوهش شناسایی شده و به منظور تعیین اهمیت ابعاد و شاخص ­ها از ترکیب تکنیک ­های دیمتل فازی و ANP فازی استفاده شده است و با در نظر گرفتن امتیاز 500 برای هر کدام از قسمت­ های توانمندسازها و نتایج، در قسمت توانمندسازها ابعاد استراتژی و خط ­مشی با امتیاز 97 ، ارزیابی و مدیریت ریسک با امتیاز 85 و رهبری، تعهد و فرهنگ با امتیاز 80 اولویت ­های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند؛ در بخش نتایج نیز ابعاد ایمنی با امتیاز 172 ، بهداشت با امتیاز 142 و محیط ­زیست با امتیاز 137 دارای اولویت ­های اول تا سوم هستند. در مدل  EFQM و یا سایر مدل­ های بلوغ، شاخص ­های دارای امتیاز و وزن نبوده و اهمیت همه شاخص ­ها یکسان در نظر گرفته می­ شود؛ ولی در مدل بلوغ ارائه شده شاخص ­های هر یک از ابعاد دارای امتیاز بوده و تاثیر شاخص ­های با اهمیت در سنجش بلوغ HSE بیشتر می ­باشد. در نهایت سطح بلوغ HSE شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با استفاده از مدل ارائه شده در پژوهش مورد سنجش قرار گرفت که شرکت با کسب 80.2% کل امتیازات در جایگاه 3 (سطح رشد یافته) قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


1.Adab, Hossein, Golavar, Morteza (2013). Evaluation of Organizational Excellence of Iranian National Gas Company based on EFQM model edited 2010. Scientific-Research Paper on Management Studies. Number 70. 25-46(In Persian)

2.Ahmadvand, Ali Mohammad, Na'imi, Na'im (2011). Designing the Excellence Framework for HSE System by Khatam-ol-Anbia Construction Foundation with the EFQM Approach. Master's Thesis, Shahed University. (In Persian)

3.Alizadeh, Seyyed Shams al-Din; Taghdisi, Mohammad Hussein (2009). HSE Culture Engineering. Rayhan Publishers

4.Asgharizadeh, Ezzatollah; Ghasemi, Ahmad Reza; Jafarzadeh, Mohammad Taghi; Behrooz, Mohammad Sadegh (2012). Assessment and ranking of optimal safety management system. Journal of Industrial Management Perspective. 103-124. (In Persian)

5.Azadeh, A. Mohammad Fam, I., & Azamzadeh, M. (2009). Integrated HSEE

management systems for industry: A Case Study in Gas Refinery, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 32(2), 235-241.

6.Azadeh, A., Fam, I.M., Khoshnoud, M. and Nikafrouz, M. (2008). Design and

implementation of a fuzzy expert system for performance assessment of an

integrated health, safety, environment (HSE) and ergonomics system: The case of a gas refinery, Information Sciences, 178(22), 4280–4300.

7.Azadeh, A., Gaeini, Z., & Moradi, B., (2014). Optimization of HSE in Maintenance Activities by Integration of Continuous Improvement Cycle and Fuzzy Multivariate Approach: A Gas Refinery. Journal of Loss Prevention in the Process Industries.

8.Azizi, Zahra, Omidvari, Manouchehr, Jozzi, Seyyed Ali (2013). A Model for HSE Audit on Petroleum Loading Platforms. The 10th International Industrial Engineering Conference. Volume 10. Number

9.Baharlouei, Mehdi, Salehi, Mojtaba (2017). Evaluation of HSE Performance Management Performance Indicators in the Viewpoint of ARAS-G Method Case Study: Homa Industry Co., First Conference on Management, Applied Economics and Business. Article 1, Number 1. (In Persian)

10.Cambon J, Guarnieri F, & Groeneweg J. (2006). Towards a new tool for measuring safety management system performance. Learning from Diversity: Model-based Evaluation of Opportunities for Process (Re)-Desing and Increasing Company Resilience

11.Chen, K. &Khan, f. (2017). Safety assessment of natural gas purification plant. To appear in: Process Safety and Environment Protection. https://doi.org/10.1016/j.psep.2017.11.012

12.Dar Mohammadi Ali; Mohammadfam; Iraj; Zarei, Ismail (2015). Application of an Applied Model for Assessing the Performance of HSE Contractors in Construction. Iran's Occupational Health Schedule. 13th issue. 6. (In Persian)

13.Farshad, Ali Asghar, Khosravi, Yahya, Alizadeh, Seyyed Shamsuddin (2006). The role of HSE management system in improving the health, safety and environmental performance of organizations and sustainable development. Iranian Journal of Health, Vol. 3 No. 3

14.Ghasemi, Ahmad Reza (2014). The H3SE model is presented in line with the sustainable development of petrochemical industries. Tehran University of Technology, Department of Management, No. 6, Number 384-361. (In Persian)

15.Heidari, Mohammad Hassan, Ali Asghar Farshad and Shiraze Arghami, 2002, Investigation of the relationship between safety and safe behaviors among the employees of the production line of one of the metal industries of Arak city, National Conference on ergonomics in industry and production, Tehran, ergonomics association and human factors engineering. (In Persian)

16.Hosseinpoor, Sha'ban Ali, Razmi, Jafar, Ghazizadeh, Ali (2013). Prioritizing Effective Parameters in Promoting Health, Safety and Environment (HSE-MS) Using Fuzzy Logic and Quality House (Master's thesis), Payam Noor University, Shemiran Center. (In Persian)

17.Hou X. The Effective Contractor Management in International Oil

Cooperation. Asia Pacific Health, Safety, Security and Environment Conference. Jakarta, Indonesia, 4-6 August 2009.

18.Jabbari, Muossa, Alijunzadeh, Mostafa, Vaziri, Mohammad Hossein, Rahimi, Somayeh (2014). Validation of the HSE Culture Assessment Tool in a Manufacturing Company. Iran Health Report. 11. Number 4. (In Persian)

19.Jafari, Mohammad Javad, Mappar, Mahsa, Mansouri, Nabiallah (2012). The HSE ranking model for contractors before contract is based on contract level. Journal of Occupational Health, Vol. 10, No. 2

20.Jafarnejad Khaghushi, Ahmad, Kazemi, Aaliyah, Arab, Alireza (2016). Identifying and prioritizing suppliers' resilience assessment indicators based on the best-worst-case method. Journal of Industrial Management Perspective. 23. 159-186. (In Persian)

21.Knode T, & Cook P. (2004). Evaluation of Contractors HSE Performance Based on Lagging Indicators: Is there a better way. International Society of

Petroleum Engineers (SPE).

22.Li,W. Liang, W., Zhang, L., & Tang, Q.(2015). Performance assessment system of health, safety and environment based on experts' weights and fuzzy comprehensive evaluation. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 35 95-103.

23.Mahmoudi, Shahram, Nasiri, Parvin, Mohammadfam, Iraj (2015). A model for choosing contractors from the perspective of HSE. Journal of Occupational Health Engineering. Volume 3. Number 3. (In Persian)

24.Masine Asl, Hamed (2010). The Maturity Model of Safety Management, Health and Environment in Petrochemical Industries Projects. Master's Thesis. Tehran Payam Noor University. (In Persian)

25.Mearns, K. Ivar, J. (2003).Occupational health and safety and the balanced scorecard. The TQM Magazine, 15(6), 408-423.

26.Mengolini A, Debraberis L. (2008). Effectiveness evaluation methodology for safety processes to enhance organisational culture in hazardous installations. Journal of Hazadous Materials, 243-252

27.Ministry of Oil of Iran (2005), "Regulations on Safety, Health and Environment of the National Iranian Oil Company", Tehran.

28.Mitroff, I., & Anagnos, G. (2005). Managing crises before they happen: What every executive and manager needs to know about crisis management. New York, NY: Amacom.

29.Mitroff, Yin Yang Wangnas, Kas. (2001). Crisis Management Before it's happening, what a manager and an executive should know about crisis management. Translation of Mahmoudtotunchian. Higher Education and Research Institute of Management and Planning.

30.Mohammad Fam, Iraj; Shekari, Amir; Khosrowjerdi, Amir Hossein (2008). A model for measuring the performance of the HSE system based on EFQM excellence. Science and technology is environmentally. Article 10. Number 4.

31.Mohammadfam, Iraj, Kamalienia, Mojtaba, Golmohammadi, Rostam, Momeni, Mansour, Hamidi, Soltanian, Alireza. (2016). A framework for evaluating the performance of occupational safety and health management systems using multivariate decision-making methods. Iranian Journal of Health Surveying. No. 14. Number 1. (In Persian)

32.Mohammadfam, Iraj; Shokoohipoor, Amir; Zaman Parvor, Alireza (2016). Provide a model for assessing the risk of intentional fire-fighting. Journal of Occupational Health Engineering. Number 1. Page 25-16. (In Persian) 33.Omidvrai, M., & Lashgary, Z. (2014). Presenting a model for safety program performance assessment using grey system theory. Grey Systems: Theory and Application, 4(2), 287-298.

34.Padash A., Khodaparast M., Zahirian A., & Kaabi Nejhadian A. (2011). Green sustainable Island by implementation of environmental. Health, Safety and

Energy Strategy in KISH Trading-Industrial Free Zones-IRAN, World Renewable Energy Congress 2011 (pp. 3034-3041), Linkuping: Linkuping University, Retrieved May 8-11.

35.Ramli, A.A., & Watada J, (2011). Pedrycz W. Possibilistic regression analysis of influential factors for occupational health and safety management systems. Safety science. 49(8), 1110-7.

36.Ravahanast, Kazem, Aghajani, Hasanali, Safai Khodaikhali, Abdolhamid; Yahyazadefar, Mahmoud (2017). Determination and Weighting of Resiliency Strategies in the Iran Khodro Supply Chain. Journal of Industrial Management Perspective, 25, 145-172. (In Persian)

37.Sawacha E, Naoum S, & Fong D. (1999). Factors affecting performance on construction sites. International Journal of Project Management, 17(5), 309-315.

38.Shafaii Gholami, Pari, Nasiri, Parvin, Yarahmadi, Rasool, Hamidi, Abdol Amir, Mirkazemi, Roxana (2013). Investigating the HSE Performance of Contractors Based on Key Indicators in Petrochemical Industries. Iranian Journal of Health. Issue 11 No. 3.

39.Shahibandarzadeh, Hamid; Saeedi, Farid (2012). Identifying and determining the importance of the organization's readiness for implementation of process re-engineering using DEMATEL method and the process of group network analysis with a fuzzy approach. Investigation into operations and its applications. First issue, 17-17. (In Persian)

40.Shamsi, Azin; Omidvari, Manouchehr; Hosseinzadeh Lotfi, Farhad (2016). A Model for Measuring the Performance Indices of HSE Units in the Melting Industry. Health Indicator of Iran. Period 14. Number. (In Persian)

41.Shaw, G. K. (2010). A risk management model for the tourism industry in South Africa, Thesis submitted for the degree Doctor of Philosophy in Tourism Management at the Potchefstroom Campus of the North-West University.by Dr. M. Saayman and Dr. A. Saayman

42.Vosoughi, Shahram; Dana, Touraj; Serajzadeh, Narges. (2016). Presenting an Audit Model of the HSE-MS Management System for the Printing Industry with the ANP and Dimetal Model with an Emphasis on Audit Methods (D & S, MISHA, and OGP) Case Study: Institute of Information Technology and Iran Printing Company. Journal of Health, Vol. 12, No. 3. (In Persian)

43.Yan, L., Zhang, L., Liang, W., Li, W., & Du, M. (2017). Key factors identification and dynamic fuzzy assessment of health, safety and environment performance in petroleum enterprises. (Vol. 94)

44.Yarahmadi, Rasol, Shakouhi, Farzaneh-al-Sadat; Taheri, fereshte; Moradi, Parvin (2014). Prioritization of Occupational Health and Safety Management Indicators in Construction Industry Based on Multi-Criteria Decision Making. Journal of Occupational Health, Vol. 12, No. 6.