palette
شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد
علی مروتی شریف‌آبادی, مهسا نمک‌شناس جهرمی

چکیده

     دنیای مدرن امروز موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و درنتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها درمورد محیط ‌زیست شده است. یکی از گام‌های بزرگ برای بهبود محیط زیست، استقرار استاندارد مدیریت زیست‌محیطی (ایزو 14001) در سازمان‌ها است. شواهد نشان می‌دهد که هرچند بیشتر سازمان‌ها این استاندارد را دارند، موفقیت در پیاده‌سازی قوانین و ضوابط ایزو 14001 متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی استاندارد مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد انجام شد. در این پژوهش، از طریق مرور جامع پیشینه پژوهش، 12 عامل اثرگذار بر موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی ایزو 14001 استخراج و در سه گروه کارکردهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی و منابع طبقه‌بندی شدند. سپس دقت دو روش مدل‌سازی معادله ساختاری و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در پیش‌بینی موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی ایزو 14001 با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد روش مدل‌سازی معادله ساختاری در این زمینه عملکرد بهتری دارد. نتایج نهایی تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که کارکردهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی و منابع به‌ترتیب با ضرایب 50/0، 25/0 و 22/0 بر موفقیت در پیاده‌سازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی تأثیر معنادار دارند. درپایان، برپایه ضرایب تأثیر هر گروه از عوامل و نتایج دیگر این مرحله، هریک از 12 عامل اثرگذار اهمیت‌سنجی و اولویت‌بندی شدند.

واژگان کلیدی
سیستم مدیریت زیست‌محیطی؛ مدل‌سازی معادله ساختاری؛ سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی. 1. مقدمه

منابع و مآخذ مقاله

. احمدزاده قره گويز، کاوه؛ ميرلطيفي، سید مجید، محمدی، کوروش. (1389). مقايسه سيستم‌هاي هوش مصنوعي (ANN و ANFIS) در تخمین ميزان تبخير-تعرق گياه مرجع در مناطق بسيار خشك ايران. نشريه آب و خاك، 24(4)، 679-689.

داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

نبى‌زاده، مرتضی؛ مساعدى، ابوالفضل؛ حسام، موسی؛ دهقانی امیراحمد. (1390). پيش‌بينى جريان رودخانه با استفاده از سامانه استنتاج فازی و سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی. مجله آب‌خیزداری ایران، 5(17)، 7-15.

نوري، ایرج؛ غفاري، پیمان؛ مرداني، عباس. (1390). بررسي فاكتورهاي اجراي سيستم مديريت زيست‌محيطي (EMS)، ایزو 14001 با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). پژوهش‌هاي مديريت، 89، 87-107.

A.Wanger, S. (2005). Understanding Green Consumer Behaviour. Routledge, London, UK.

Ankara, N., & Langford, D. (2005). Architects and contractors: a comparative study of organizational cultures. Construction Management and Economics, 23(6), 595-607.

Ann, G., Zailani, S., & Wahid, N. (2006). A study on the impact of environmental management system (EMS) certification towards firms' performance in Malaysia. Management of Environmental Quality, 17(1), 73-93.

Aragon-Correa, J., & Rubio-Lopez, E. (2007). Proactive corporate environmental strategies: myths and misunderstandings. Long Range Planning, 40(3), 357-381.

Barbiroli, G., & Raggi, A. (2003). A method for evaluating the overall technical and economic performance of environmental innovations in production cycles. Journal of Cleaner Production, 11(4), 365-374.

Boiral, O. (2011). Managing with ISO Systems: Lessons from Practice. Long Range Planning, 44, 197-220.

Boudreau, J., & Ramstad, P. (2005). Talentship, talent segmentation, and sustainability: A new HR decision science paradigm for a new strategy definition. Human Resource Management, 44(2), 129-136.

Campos, L. (2012). Environmental management systems (EMS) for small companies:a study in Southern Brazil. Journal of Cleaner Production, 32, 141-148.

Cheung, S., Wong, P., & Lam, A. (2012). An investigation of the relationship between organizational culture and the performance of construction organizations. Journal of Business Economics and Management, 13(4), 688-704.

Cheung, S., Wong, P., & Wu, A. (2011). Towards an organizational culture framework in construction. International Journal of Project Management, 29, 33-44.

Chiou, T., Chan, H., Lettice, F., & Chung, S. (2011). the influence of greening the suppliers and green innovation on envioronmental performance and competitive advantage in Taiwan. Transportation research, 47, 822-836.

Coffey, V. (2002). Assessing organizational culture? value management to the rescue. Value Manager, 8(3), 6-13.

Ferenhof, H., Vignochi, L., Selig, P., Lezana, Á., & Campos, L. (2014). Environmental management systems in small and medium-sized enterprises: an analysis and systematic review. Journal of Cleaner Production, 1-10.

Hanna, M., Newman, W., & Johnson, P. (2000). Linking operational and environmental improvement through employee involvement. International Journal of Operations & Production Management, 20(2), 148-165.

Hariz, S., & Bahmed, L. (2013). Assessment of environmental management system performance in the Algerian companies certified ISO 14001. Management of Environmental Quality, 24(2), 228-243.

Hwang, B., & Jian Ng , W. (2013). Project management knowledge and skills for green construction:Overcoming challenges. International Journal of Project Management, 31, 272-284.

Kiani, R., Alavi, M., Madan shekaf, S., Zand, H., & Soleimani-Nezhad, S.-N. (2012). Evaluation and Ranking of Success Factors and Benefits of ISO 14001- Based EMS Implementation Using the TOPSIS Method. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 2(8), 419-427.

Lam, P., Chan, E., Poon, C., Chau, C., & Chun, K. (2010). Factors affecting the implementation of green specifications in construction. Journal of Environmental Management, 91, 654-661.

Lim-Teck, G., & Lee-Peng, T. (2001). ISO 14000: the answer for environmental management implementation: the Malaysian case. Total Quality Management, 12(2), 223-229.

Linnenluecke, M., & Griffiths, A. (2010). Corporate sustainability and organizational culture. Journal of World Business, 45(4), 357-366.

Marazza, D., Bandini, V., & Contin, A. (2010). Ranking environmental aspects in environmental management systems: a new method tested on local authorities. Environment International, 36, 168-179.

Massoud, M., Fayad, R., El-Fadel, M., & Kamleh, R. (2010). Drivers, barriers and incentives to implementing environmental management systems in the food industry: A case of Lebanon. Journal of Cleaner Production, 18, 200-209.

Mezher, T., & Zreik, C. (2000). Current environmental management practices in the Lebanese manufacturing sector. Eco-Management and Auditing, 7(3), 131-142.

Nishitani, K. (2012). Demand for ISO 14001 adoption in the global supply chain:An empirical analysis focusing on environmentally conscious markets. Resource and Energy Economics, 32, 395-407.

Oliveira, O., Serra, J., & Salgado, M. (2010). Does ISO 14001 work in Brazil? Journal of Cleaner Production, 18, 1797-1806.

Philips, L. (2007). Go green to gain the edge over rivals.

Renwick, D., Redman, T., & Maguire, S. (2008). Green HRM: A review, process model, and research agenda. University of Sheffield Management School.

Rodriguez, G., Alegre , F., & Martinez , G. (2011). Evaluation of environmental management resources (ISO 14001) at civil engineering construction worksites: A case study of the community of Madrid. . Journal of Environmental Management, 92, 1858-1866.

Sakr, D., Sherif, A., & El-Haggar, S. (2010). Environmental management systems’ awareness: an investigation of top 50 contractors in Egypt. Journal of Cleaner Production, 18, 210-218.

Sambasivan, M., & Fei, N. (2008). Evaluation of critical success factors of implementation of ISO 14001 using analytic hierarchy process (AHP): a case study from Malaysia. Journal of Cleaner Production, 16, 1424-1433.

Schuler, R., & Jackson, S. (2005). A quarter-century review of human resource management in the US. Management Revue, 16(1), 1-25.

Wagner, M. (2013). ‘Green’ Human Resource Benefits: Do they Matter as Determinants of Environmental Management System Implementation? J Bus Ethics, 114, 443-456.

Wee, Y., & Quazi, H. (2005). Development and validation of critical factors of environmental management. Industrial Management & Data Systems, 105(1), 96-114.

Wong, P., & Zapantis, J. (2013). Driving carbon reduction strategies adoption in the Australian construction sector-The moderating role of organizational culture. Building and Environment, 66, 120-130.

Yung, W., Chan, H., So, J., Wong, D., Choi, A., & Yue, T. (2011). A life-cycle assessment for eco-redesign of a consumer electronic product. Journal of Engineering Design, 22(2), 69-85.

Zhang, S., & Liu, A. (2006). Organizational culture profiles of construction enterprises in China. Construction Management and Economics, 24(8), 817-828.

Zutshi, A., & Sohal, A. (2004). A study of the environmental management system (EMS) adoption process within Australasian organisations. Technovation, 24(4), 371-386.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.