palette
ارائه یک مدل هوشمند فازی برای ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت ایران‌خودرو
ناهید درستکار احمدی, محسن شفیعی نیک‌آبادی

چکیده

 

     امروزه موضوع مدیریت دارایی‌های نامشهود سازمان ازجمله دانش، به‌عنوان بخشی از منابع حیاتی مورد­توجه زیادی قرار گرفته است. فرآیندهای مدیریت دانش، فرآیندهای نظام‌مندی هستند که برای دستیابی، سازمان‌دهی و ارتباط با دانش ضمنی و آشکار کارکنان به­کار برده می‌شوند؛ در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه یک مدل خبره- دیمتل فازی برای ارزیابی فرآیند مدیریت دانش در زنجیره تأمین «ایران­خودرو» است؛ بنابراین ابتدا با مروری بر مبانی نظری، مؤلفه‌های فرآیندهای مدیریت دانش و شاخص‌های آن‌ها استخراج ‌شده و بااستفاده از تحلیل عاملی شاخص‌های مؤثر حفظ شدند؛ سپس یک سیستم خبره فازی برای ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش ارائه شد. از روش دیمتل فازی نیز برای تعیین اهمیت هر یک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها استفاده شده است. داده‌های پژوهش بر اساس آراء خبرگان در صنعت خودرو جمع‌آوری شد و قواعد استنتاج فازی برای ارزیابی سطح فرآیندهای مدیریت دانش بر اساس مؤلفه‌های کسب، خلق، تولید دانش؛ سازمان‌دهی، نگهداری، انبار؛ انتقال، اشتراک، توزیع؛ استفاده، کاربرد و نگهداری و ارزیابی و بازخورد به‌عنوان متغیرهای ورودی استفاده شدند. نتایج نشان داد مؤلفه‌های کسب، خلق، تولید دانش و استفاده، کاربرد و نگهداری بیش­ترین اهمیت را در میان فرآیندهای مدیریت دانش داشته و بیش­ترین تأثیر را بر سطح عملکرد فرآیندهای مدیریت دانش می­گذارند.

واژگان کلیدی
مدیریت دانش؛ دیمتل فازی؛ سیستم خبره فازی؛ زنجیره تأمین

منابع و مآخذ مقاله

اخوان، پیمان؛ حیدری، صفاناز (1392). مدیریت دانش مشتری، رویکردی برای کسب مزیت رقابتی. مدیریت فردا، (5)18، 24-40.

اخوان، پیمان؛ زاهدی، محمدرضا (1390). عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در زنجیره های تامین صنایع خودروسازی. مدیریت فردا، 10(26)، 76- 100.

جمالی، غلامرضا؛ هاشمی، مهدی (1390). سنجش روابط بین عوامل موثر بر ریسک پروژه‌های فناوری اطلاعات در بانک ملت استان بوشهر با استفاده از دیمتل فازی. مدیریت فناوری اطلاعات،3(9)، 40-21.

سیدحسینی، سیدمحمد؛ یدرنجی اقدم، بابک (1388). مدل مبتنی بر مدیریت دانش در حلقه توزیع زنجیره تأمین، حمل و نقل و لجستیک، مجله مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، 2(1)، صص 84-96.

شاکریان، حامد (1391). ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین. جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد صنایع، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد.

شفیعی نیک‌آبادی، محسن (1392). چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تامین. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 28(3)، 611- 642.

شفیعی نیک‌آبادی، محسن؛ فارسیجانی، حسن (1391). مدیریت دانش در زنجیره تأمین (رویکردی تحلیلی)، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

مرادی، محسن؛ شفیعی سردشت، مرتضی؛ رحمانی، حامد (1392). کاربرد روش دیمتل در شناسایی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار در خرید سهام (مورد مطالعه: کارگزاران شهر مشهد). بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20(2)، 87-108.

Alavi, M., Kayworth, T. R. & Leidner, D.E., (2005-2006). An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge management practices. Journal of management information system, 22(3), 191-224.

Andone, I.I., (2009). Measuring the performance of corporate knowledge management systems. informatica economica, 13, 24-31.

Behbood, V.J Lu, G., Zhang, (2010). Adaptive inference- based learning and rule generation algorithms in fuzzy neural network for failure prediction. International conference on intelligent system and knowledge engineering (ISKE) IEEE, 3-38.

Govind, S. I., (2009). Usefulness, incentives and knowledge management. Journal of knowledge management, 13(6), 410-430.

Grisham, T.(2009).The Delphi technique, a method for testing complex and multifaceted topics. International Journal of Managing Projects in Business, 2(1), 112–130.

Hanafizadeh, P., & Shafiei Nikabadi., (2011). Framework for selecting an appropriate e-business model in managerial Holding companies case study: Iran khodro. Journal of enterprise information management, 24(3), 237-267.

Jolliff, I. T., (1986), Principal component analysis. New York: Springer.

Klir, G. j., & Folger, T. A. (1998). Fuzzy set, uncertainty, and information. Prentice-Hall.

Kongpichayanound, P., (2009). Knowledge management for sustained competitive advantage in mergers and acquisitions. Advances in developing human resources, 11, 375-387.

Liao, C., S-H, Chuang & P-L,To, (2011). How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure. Journal of business research, 64(7), 728-736.

Linderman, K., R. G. Schroedar and J. Senders, (2010). A knowledge framework underlying process. Management decision sciences journal, 41(4), 689-719.

Nayir, Z. D., and U. Uzuncarsili, (2008). A cultural perspective on knowledge management: the success story of sarkuysan company. Journal of knowledge management, 12(2), 141-155.

Nguyen, H.T., Walker E.A, A (2005). A first course in fuzzy logic , CRC Press.

Ogiela, L,(2013). Semantic analysis and biological modeling in selected classes of cognitive information system. Mathematical and computer modeling, 58, 1405-1414.

Prahalad, C.K and Hamel G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 79-91.

Rahimli, A. (2012). Knowledge management and competitive advantage. Information and knowledge management, 2(7), 37-43.

Remus, U., and S.Schub. (2003). A blueprint for the implementation of process-oriented knowledge management. Knowledge and Process Management, 10 (4), 237-253.

Sedra, D., and G.G Gable. (2010). Knowledge management competence for enterprise system success. Journal of strategic information system, 19, 296-306.

Swartz, J.R., (2008). International acquisitions: triggers for learning and knowledge flows impacting the transformation of acquired enterprise. PhD Dissertation, nova southeastern university.

Tsai Mt, Shin CM (2004). The impact of marketing knowledge among managers on marketing capabilities and business performance. int. J. Manage, 21, 524- 530.

Woollscroft, Paul, Caganova, Dagmar, Cambal, Milos, Holecek, Jaroslav, Pucikova, Lenka (2013) Implication for optimization of the automotive supply chain through knowledge management. Procedia CIRP, 211-216.

Wu, C., (2008). Knowledge creation in a supply chain. Supply chain management: An international management, 13(3), 241-250.

Yaghoubi, N. M., Moloudi, J., Banihashemmi, S., A. (2013). The relationship between knowledge management and agile supply chain management: case study of Jihad-e- Agriculture organization. African journal of agricultural research, 8(17), 1700- 1708.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.