palette
طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان
مریم توکلی گلپایگانی, اکبر عالم تبریز*, مقصود امیری, علیرضا موتمنی

چکیده

چکیده

     در عصر اطلاعات و محیط‌هاي بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین‌المللي، سازمان‌ها با چالش‌هاي بسیاری برای بهبود وضعیت و ارتقاء عملکرد مواجه هستند، در چنین شرایطی ارزیابی عملکرد برای سازمانها و صنایع از جمله صنعت بیمه، کاری بس دشوار خواهد بود. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی بهبود‌یافته برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با بهره‌مندی از روش‌های نوین کیفی و کمی است. با توجه به خصوصیات رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)، از این روش در تعیین شاخص‌ها و سنجه‌های یکپارچه ارزیابی عملکرد بهره برده می‌شود و برای تعیین جایگاه هر کدام از شرکت‌های بیمه در میان رقبا، از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی «تحلیل پوششی داده‌ها» (DEA) استفاده شده است. امتیاز این مطالعه نسبت به سایر مطالعات انتخاب روش تحلیل عاملی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی(PCA) برای ایجاد استقلال بین شاخصها و کاهش مؤلفه‌های مورد بررسی و افزایش انعطاف مدل با دخالت اوزان تصمیم‌گیرندگان به روش آرمانی است. قدرت تفکیک‌پذیری و رتبه‌بندی نهایی حاصل از مدل اعتبار نتایج را میان تصمیم‌گیرندگان افزایش داد، چنانکه پس از تجزیه‌و‌تحلیل، رتبه 1 به شرکت بیمه 1 اختصاص یافت و شرکت های بیمه 6‌‌‌ و ‌12 در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.

واژگان کلیدی
ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده‌ها؛ کارت امتیازی متوازن (BSC)؛ تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)؛ تحلیل عاملی (FA).

منابع و مآخذ مقاله

. امیری، مقصود؛ مظلومی، نادر؛ و حجازی، محسن (1390). کاربرد کارت امتیازی و رویکرد در رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه.2(102)،ص144-105.

پورعینی، مریم (1391). ارائه یک مدل ترکیبی Promethee وFANP جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه و اولویت‌بندی آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

رحیمی، غفور (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. مجله تدبیر. 173،.ص45-41.

صالحی صدقیانی، جمشید؛ امیری، مقصود؛ رضوی، سید. حسین؛ هاشمی، شیده. سادات؛ و حبیب‌زاده، اصحاب (1388). ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در مسائل تحلیل پوششی داده‌ها، نشریه مدیریت صنعتی. 1(2)،.ص89-104.

صفری، حسین؛ قاسمی، احمد رضا؛ عینیان، مجیده؛ پهلوانی، عبدالکریم؛ و منوچهری، مسعود (1390). نگاهی جامع بر نظام سنجش عملکرد، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.

عادلی، علیرضا (1384). "ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم" پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.

گلستانی، مژده (1386). بررسی روند کارایی شرکتهای بیمه دولتی ایران در سال84-1380 با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده‌ها، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبایی.

مانلی، بی. اف. جی (1373). آشنائی با روش‌های آماری چندمتغیّره؛ ترجمه مقدم، محمد؛ محمدی، سید ابواقاسم؛ آقایی سربرزه، مصطفی. تبریز، انتشارات پیشتاز علم.

محمدیان، زهره (1381). رتبه‌بندی نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

موتمنی، علیرضا؛ فتاحی، وحید؛ و کریمی، سید‌محمد (1391). پژوهشنامه بیمه.3(107)،. ص69-51.

مومنی، منصور؛ خدایی، سمیه؛ و بشیری، مجتبی (1388). ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی BSC و FDEA نشریه مدیریت صنعتی. 5(3)،. ص137-152.

مهرگان، محمدرضا؛ کامیاب، مقدس؛ امین، و کاظمی عالیه (1387). ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاههای نفت کشور، دانش مدیریت 21(81)،. ص144-127.

میرفخرالدینی، سید حیدر؛ زنجیرچی، سید محمود؛ و عزیزی، فاطمه (1391). چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP نشریه بهبود مدیریت، 6(2).ص99-78.

نیلی پور طباطبایی، سید‌اکبر؛ باقرزاده؛ و نیری، مهدی (1388). طراحی مدل کاربردی ارزیابی متوازن عملکرد سیستم‌های نگهداری و تعمیرات. چهارمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات. دانشگاه اصفهان.

هومن، حیدر (1385). تحلـیل داده‌های چندمتغـیره در پژوهـش رفتـاری، تهـران، پیـک فرهنـگ، ص 376-374.

Adler, A., & Yazhemsky, E. (2010). Improving Discrimination in Data Envelopment Analysis: DEA-PCA or Variable Reduction. European Journal of Operational Research, 202, 273-284.

Adler, N., & Golany, B. (2001). Evaluation of deregulated airline networks using data envelopment analysis combined with principal component analysis with an application to Western Europe. European Journal of Operational Research, 132(2), 260-273.

Amado, C.A.F., Santos, SP., & Marques, P. M. (2012). Integrating the data envelopment analysis and the balanced scorecard approaches for enhanced performance assessment.Omega, 40(3), 390-403.

Bussi, M. Bititci, U.S. (2005). Collaborative performance management: present gaps and future research, International Journal of productivity and performance management, 21(8), 1096-1115.

Chen, TY. Chen, LH. (2007). DEA performance evaluation based on BSC indicators incorporated: the case of semiconductor industry, International Journal of productivity and performance Management, 56(4), 335-357.

Chiang, C.Y., & Lin, B. (2009). An integration of balanced scorecards and data envelopment analysis for firm’s benchmarking management. Total Quality Management, 20(11), 1153-1172.

Cook, W.D & Zhu, J. (2007). Within-group common weights in DEA: an analysis of power plant efficiency, European Journal of Operational Research, Vol.178, No.1, 207-216.

Cravens, K., Piercy, N. & Cravens, D. (2000). Assessing the Performance of Strategic Alliances: Matching Metrics to Strategies, European Management Journal, 18(5).

Cummins, J.D. & Zi, H. (1998). ‘Comparison of frontier efficiency methods: An application to the U.S. life insurance industry’, Journal of Productivity Analysis, 10(2), 131–152.

Eling, M. & Luhnen, M. (2010). Frontier Efficiency Methodologies to Measure Performance in the Insurance Industry: Overview, Systematization, and Recent Developments, The International Association for the Study of Insurance Economics, 35, 217–265.

Folan, P. & Brown, J., (2005). “A Review of Performance Measurement: Towards Performance Management”, Computers in Industry, 56, 663-680.

Garcia-Valderama, T., Mulero-Mendigorri, E., & Revuelta-Bordoy, D. (2009). Relating the perspectives of the Balanced Scorecard for R&D by means of DEA. European Journal of Operation Research, 196, 1177-1189.

Hatami- Marbini, A. Tvana, M. Agrell, P. Hosseinzadeh Lotfi F., & Ghelej Beigi, Z. (2015). Computers & Industrial Engineering, 79,195-203.

Jui-Chi Wang. & Hsing-Wu Colleage, (2006). "Corporate Performance Efficiency Investigated by Data Envelopment Analysis and Balance Scorecard", Journal of American Academy of Business, Cambridge, 9(2), 312.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balance scorecard – measures that


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.