palette
ارائه مدلي برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی ها با استفاده از روش ABC –FUZZY)مطالعه موردی: شرکت پنل سازی هامون)
شمس الدين ناظمي, رضا شمس الديني, محمد حسین خورسندی اکبرنژاد

چکیده
موجودی انبارها به طور معمول شامل حداقل دو دسته اقلام می شوند؛ دسته اول که بخش عمده ارزش موجودی انبار محسوب می شوند و معمولاً تعداد آنها زياد نيست و دسته دوم که بخش کمتری از ارزش موجودی انبار را تشکيل می دهند و تعداد اقلام آن ها به مراتب بيشتر از دسته اول است. از اينرواستفاده از يک روش واحد کنترل موجودی برای تمامی اين اقلام منطقی به نظر نمی رسد. در سيستم کنترل موجودی ABC بيشترين توجه به اقلام طبقه بالا معطوف بوده و طبقات بعدی از اهميت کمتری برخوردارند. در اين پژوهش ابتدا با توجه به روش ABC 77 قلم از مواد اوليه به سه ، گروه تقسيم بندی شده است که 11 قلم از آن ها به عنوان کالای A 16 قلم در طبقه ، B و 50 قلم باقيمانده در طبقه C قرار گرفتند. در ادامه معيارهای مصرف، کميابی و بحرانی بودن اقلام با استفاده از تلفيق روش ABC و طبقه بندی فازی برای طبقه بندی 77 قلم از کالاها مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که 14 قلم از کالاها بسيار مهم، 20 قلم مهم و 43 قلم در گروه غير مهم هستند. از آنجا که کمبود يا در مواردی نبودن مواد اوليه در بازار سبب ايجاد مشکلاتی برای واحدهای توليدی می شود، تشخيص دقيق کالاها در سه گروه مذکور با در نظر گرفتن معيارهای کيفی می تواند به برنامه ريزی درخريد و سيستم کنترل موجودی شرکت ها کمک شايانی نمايد.
واژگان کلیدی
موجودی، طبقه بندی موجودی، روش ABC ، فازی، شرکت هامون

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.