palette
تحلیل روابط شاخص‌های بهره‌وری سبز با رویکرد نگاشت شناختی فازی
مهدی نیک شاپوری, طیبه عباس نژاد, رضا احمدی کهنعلی

چکیده
بهره­وري سبز رویکردی است که در جهت توسعه پایدار معرفی شده است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص­های بهره­وری سبز و تعیین روابط بین شاخص­ها جهت ارائه مدل از طریق نگاشت شناختی فازی است. روش نگاشت شناختی فازی مورد استفاده در این تحقیق  مبتنی بر FCM اتوماتیک رودریگز-رپسیو و همکارانش در سال 2007 است. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه کارشناسان شرکت پلاستونیک می­باشد. شاخص­هاي بهره­وري سبز از طریق مطالعات کتابخانه­اي و ادبیات نظری تحقیق، شناسایی گردید و با استفاده از چهار ماتریس تاثیر اولیه، ماتریس تاثیر فازی، ماتریس قدرت تاثیر روابط و ماتریس تاثیر نهایی و نرم­افزار Mental Modeler نگاشت شناختی فازي ایجاد شد. نگاشت شناختی ساخته شده نشان دهنده روابط میان شاخص­های بهره­وری سبز و وزن میان آن­ها می­باشد. با توجه به مدل ایجاد شده، سه سیاست یا سناریو آموزش، بهینه سازی مصرف منابع، طراحی سازگار در نرم­افزار طراحی شد تا تغییرات نسبی هر شاخص مشخص شود. در نهایت سناریو آموزش با بیشترین تاثیر مثبت بر سایر شاخص­ها به عنوان بهترین سناریو از بین سناریوهای طراحی شده انتخاب گردید.
واژگان کلیدی
بهره وری سبز- توسعه پایدار- نگاشت شناختی فازی

منابع و مآخذ مقاله

جعفری صمیمی، احمد و احمدپور، سید محی‌الدین. (1390). بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط-زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته. فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، 1(1)، 55-72.

ساری، علی و علی احمدی جشفقانی، محسن. (1389). شاخص‌گذاری بهره‌وری سبز و بهبود آن (مورد کاوی: سالن رنگ پارس خودرو). چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، 18.

سلطانی پور، فرزانه و دماری، بهزاد. (1395). وضعيت توسعه پايدار در ايران. مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي. 14(14)، 1-14.

شاهبندرزاده، حمید و جعفری، فرزانه. (1394). ارائه مدلی به منظور شناسائی عوامل موثر بر بهره‌وري سبز در صنایع بوشهر و تاثیر آن بر کاهش آلودگی محیط‌زیست (مورد مطالعه شهرك صنعتی منطقه ویژه اقتصادي بوشهر). اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت.

عابدی، زهرا؛ محمودی، بهروز؛ و شریعت مداری، آیدا. (1393). شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی بهره‌وری سبز. سازمان ملی بهره‌وری ایران، 1-50.

عباسی، طیبه؛ جمالی، قاسمعلی؛ و آذری، حسین. (1395). نقش‌آفرینی سازمان‌های دولتی در بهره‌وری سبز؛ از نگاه مدیریت منابع انسانی سبز. سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز، 14.

فلاح، صابر، رضوی، حمیدرضا، ایمانی، عبدالمجید و امامقلی زاده، سعید. (1394). شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های استراتژی بهره‌وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران). پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(28)، 191-167.

کلته، تیمور، اسداللهی، امین و محمدی، فریدون. (۱۳۹۴). مدیریت بهره‌وری سبز با خنثی‌سازی آلاینده‌های محیطی در صنایع تولید آلومینا (بررسی آلاینده‌های محیط‌زیست در شرکت آلومینای ایران). دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، ترکیه – استانبول، موسسه مدیران ایده-پرداز پایتخت ویرا.

محرم نژاد، ناصر و آذر کمند، سحر. (1388). بررسی وضعیت مدیریت بهره‌وری سبز در بخش غیردولتی (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آسمان). علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 11(2)، 59-70.

معزز، هاشم و عزیزی، جواد. (1395). توسعة مدل مديريت زنجيرة تأمين سبز يانگ در شركت سينره. مدیریت صنعتی، 8(2)، 309-332.

مهریزي حاج حسینی، کاظم، محرم نژاد، ناصر، سالاري، امیرحسین و سالاری، شبنم. (1390). ارائه مدل اجرائی مدیریت بهره‌وري سبز در صنایع نساجی. کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 3(2).

ندافی، کاظم، نوری، جعغر و نبی زاده، رامین. (1387). نظام مدیریت سبز درکتابخانه ملی ایران. علوم و تکنولوزی محیط‌زیست، 10(4)، 262-269.

وب سایت اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران (سامات). (1396). مدیریت سبز. قابل دسترسی در آدرس: http://www.tehran-doe.ir/fa/News/Detail.

Aksoy, T., Gonel, F. (2015). How green is my industry? The case of Turkey". Technology and Sustainable Development, 12 (2). 119-128.

Asian Productivity Organization (APO). (2006). Handbook on Green Productivity. http://www.apo-tokyo.org/publications/wp-content/ uploads/sites /5/gp-hb_gp.pdf.

Azadeh, A., Salehi, V., Arvan, M., & Dolatkhah, M. (2014). Assessment of resilience engineering factors in high-risk environments by fuzzy cognitive maps: A petrochemical plant. Safety Science, 68, 99-107.

Chio, S.Y., Gilbert, S. (2001). The origins of green productivity. International Green Productivity Association, Asia-Pacific Centre for Environmental Law, 55.

Ghisetti, C., Quatraro, F. (2017). Green Technologies and Environmental Productivity: A Cross-sectoral Analysis of Direct and Indirect Effects in Italian Regions. Ecological Economics, 132, 1–13.

Govorushko, S.M. (2012). Natural Processes and Human Impacts. New York, NK: Springer Science and Business Media.

Huang, N. (2010). Eco-Efficiency and an Overview of Green Productivity. Conference on Enhancing Competitiveness Through Green Productivity, China, 25-27.

Jortay, M. (2016). Energy, transport and environment indicators. Luxembourg: Publications Ofce of the European Union. 236.

Koplin, J., Seuring, S., & Mesterharm, M. (2007), Incorporating sustainability into supply management in the automotive industry–the case of the Volkswagen AG. Journal of Cleaner Production, 15(11), 1053-1062.

Li, B., Wu, S. (2016). Effects of local and civil environmental regulation on green total factor productivity in China: A spatial Durbin econometric analysis. Journal of Cleaner Production, 135(1), 1-12.

Li, K., Lin, B. (2017). Economic growth model, structural transformation, and green productivity in china. Applied Energy, 187, 489–500.

Mohanty, R.P., Deshmukh, S.G. (1999). Managing green productivity: a case study. Work Study, 48 (5), 165-169.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). Moving towards a Common Approach on Green Growth Indicators. http://www.oecd.org/index.htm.

Rodriguez-Repiso, L., Setchi, R., & Salmeron, J. (2007). Modeling IT projects success with fuzzy cognitive maps. Technovation, 27(10), 582-594.

Schneider, M., Shnaider, E., Kandel, A., & Chew, G. (1998). Automatic Construction of FCMs. Fuzzy Sets and Systems, 93(2), 161-172.

Shireman, W., Kiuchi, T., & Hundloe, T. (2003). A Measurement Guide to Green Productivity. Asian Productivity Organization, Tokyo: 1-77.

Trunick, P.A. (2006). A Green Role for Logistics. Logistics Today, 6(26), 28-29.

Tuttle, T., Heap, J. (2007). Green Productivity: Moving the Agenda. Productivity and Performance Management, 57(1), 93-106.

Walton, S.V. (2012). The Green Supply Chain: Integrating Suppliers into Environmental Management Processes. International Journal of Purchasing and Materials, 34 (2), 2-11.

Wyckoff, A. (2014). OECD Sustainable Manufacturing Toolkit. Organisation for Economic Co-operation and Development. http://www.oecd.org/index.htm.

Zhou, P., Ang, B.W., & Poh, K.L. (2008). A survey of data envelopment analysis in energy and environmental studies. European Journal of Operational Research, 189(1), 1–18.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.