palette
توسعه مدل شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چند هدفه تحت شرایط عدم اطمینان
هیرش سلطان پناه, صادق فیض اللهی, هیوا فاروقی, ایوب رحیم زاده

چکیده

 

امروزه بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است. از آن جا که زنجیره تأمین حلقه بسته نه تنها جریان روبه جلو بلکه شامل جریان معکوس نیز می شود، لذا شرکت هایی موفق هستند که بین زنجیره تأمین مستقیم و معکوس یکپارچگی بوجود آورند در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع تر و کامل تری نسبت به مدل های گذشته ارائه شده است. مدل بصورت چند هدفه، چند سطحی و تک محصولی با بازگشت محصول در شرایط عدم اطمینان است. توابع هدف مدل شامل حداقل کردن هزینه ها، افزایش سود حاصل از محصول بازیافتی، افزایش صرفه جویی هزینه های حاصل از بازیافت و اثرات زیست محیطی می باشد. به منظور حل مسأله چند هدفه، از رویکرد (TH)  که یکی از روش های تبدیل توابع چند هدفه به تک هدفه می باشد استفاده شده است. برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی طرح و با استفاده از نرم افزار GAMS حل و مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در ادامه تشریح گردید

 

واژگان کلیدی
زنجیره تأمین حلقه بسته، عدم قطعیت، برنامه ریزی چند هدفه،چند دوره ای

منابع و مآخذ مقاله

منابع

-آفرین اخوان و همکارانش(1394) " ارائه مدلی ریاضی برای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در فرآیند بازیافت محصول"کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

- بشیری، مهدی ، شیری، مهدیه،(1394)، طراحی شبکه زنجیره تآمین حلقه بسته با در نظرگرفتن مرکز جمع آوری چند بخشی در شرایط عدم قطعیت، نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید،شماره 5، سال اول، ص 27-41

- سلطانی تهرانی، مهدی، همکاران،(1394)، مدل بهینه سازی دو هدفه هزینه و کربن دی اکسید در زنجیره تامین حلقه بسته، پژوهش های مدیریت در ایران،دوره 19، شماره 1،ص169 -189

- صانعی، مریم ، توکلی مقدم، رضا،(1393)، مدل سازی ریاضی دو هدفه برای زنجیره تأمین حلقه بسته با ریسک اشتراکی و تقاضای غیرقطعی،مدیریت زنجیره تامین ،شماره 43،سال شانزدهم، ص 4-15

- صفار، محمد مهدی، همکاران،(1394)، طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با درنظر گرفتن ریسک های عملیاتی در شرایط عدم قطعیت، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره49، شماره 1، ص 55-68

- علیرضا دوزنده و همکاران (1393) ، " بهینه سازی متمرکز برای مدل کنترل موجودی کالای فسادپذیر در زنجیره تأمین حلقه بسته با سیکل تولید و بازتولید همزمان " دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

- غالب لو، سیما ، تارخ ،محمد جعفر،(1394)، طراحی شبکه زنجیره تأمین یکپارچه مستقیم و معکوس سازگار با محیط زیست، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره49، شماره 1، ص 93-106

- مسعود صیدی و همکارانش(1393) " طراحی شبکه ی زنجیره ی تامین حلقه بسته بااستفاده ازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت مدیریت پسماند " اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع

- نوتاش، محسن، همکاران،(1393)، طراحی چند هدفه شبکه زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک،، پژوهش های مدیریت در ایران،شماره12، ص 183-207

- A. Jayanta, P.Guptab and S.K.Gargc. ( 2014 ), Simulation Modelling and Analysis of Network Design for Closed Loop Supply Chain: A Case Study of Battery Industry, Procedia Engineering 97, 2213 – 2221

-11Amin, S. H., Zhang, G. (2013). A multi-objective facility location model for closed-loop supply chain network under uncertain demand and return. Applied Mathematical Modelling, 37(6), 4165

-12Anurag Tiwaria, Pei-Chann Changa,b, M. K. Tiwaric, Rishabh Kandhway (2016), A Hybrid Territory Defined Evolutionary Algorithm approach for Closed Loop Green Supply chain Network Design ,Computers & Industrial Engineering, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2016.05.018

-13Behmanesh, E. Pannek, J. (2016) , Modeling and random path-based direct encoding for a closed loop supply chain model with flexible delivery paths, IFAC-Papers On Line 49)2( , 078–083

-14Coyle, J. Langley, J.Jr. Gibson, B., Novack, R., & Bardi, E. (2009). Managing supply chains: a logistics perspective (8th ed.). Mason, OH: South Western.

-15Dai Z, Zheng X, Mir, (2015), Design of close-loop supply chain network under uncertainty using hybrid genetic algorithm: a fuzzy and chance-constrained programming model, Computers & Industrial Engineering

-16Dinesh K.Kadambala, Nachiappan Subramanian, Manoj K.Tiwari, Muhammad Abdulrahman, Chang Liu,(2016), Closed loop supply chain networks: Designs for energy and time value efficiency, Int. J. Production Economics, 211-222

-17Eren Ozceylan, Turan Paksoy, Tolga Bektas,(2014), Modeling and optimizing the integrated problem of closed-loop supply chain network design and disassembly line balancing, Transportation Research Part E,61: 142-164

-18Javid, A.A., Azad, N.,( 2010). Incorporating location, routing and inventory decisions in supply chain network design. Transportation Research Part E 46 (5), 582–597.

-19Kafa nadine, Hani Y,(2015), An integrated sustainable partner selection approach with closed-loop supply chain network configuration IFAC-Papers On Line 48(3) 1840–1845

-20Keskin, B.B., Uster, H., Cetinkaya, S.,( 2010). Integration of strategic and tactical decisions for vendor selection under capacity constraints. Computers & Operations Research 37 (12), 2182–2191.

-21Majid Ramezani, Ali Mohammad Kimiagari ⇑, Behrooz Karimi, Taha Hossein Hejazi, (2014), Closed-loop supply chain network design under a fuzzy environment. Knowledge-Based Systems 59, 108–120.

-22Mohammad Talaei, Babak Farhang Moghaddam, Mir Saman Pishvaee, (2015), A robust fuzzy optimization model for carbon-efficient closed-loop supply chain network design problem: a numerical illustration in electronics industry, Journal of Cleaner Production

-23Mohammed Al-Salem, Ali Diabat , Doraid Dalalah, Mahmoud Alrefaei ,(2016), A closed-loop supply chain management problem: Reformulation and piecewise linearization, Journal of Manufacturing Systems 40: 1-8

-24Mostafa Zohal, Hamed Soleimani,(2016), Developing an ant colony approach for green closed-loop supply chain network design , Journal of Cleaner Production, 133:314-337

-25Onur Kaya, Busra Urek,(2016), A mixed integer nonlinear programming model and heuristic solutions for location, inventory and pricing decisions in a closed loop supply chain, Computers & Operations Research ,65:93-103

-26Ozceylan, E., Paksoy, E., (2013), A mixed integer programming model for a closed-loop supply chain network. International Journal of Production Research51 (3), 718–734.

-27Paksoy, T. Bektas, T. Ozceylan, E. (2011). Operational and environmental performance measures in a multi-product closed-loop supply chain. Transportation Research Part E 47 (4), 532–546.

-28Paydar, M. M., Babaveisi, V., and Safaei, A. S.(2017),An engine oil closed-loop supply chain design considering collection risk, Computers and Chemical Engineering, http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2017.04.005

-29Pishvaee, M. S., Razmi, J., & Torabi, S. A. (2012). Robust possibilistic programming for socially responsible supply chain network design: A new approach. Fuzzy sets and systems, 206, 1-20.

-30Pishvaz, M.S., Torabi,S.A.(2010). A possibilistic programming approach for closed- loop supply chain network design under uncertainty . Fuzzy sets and systems, 161(20):2668-2683.

-31Ruimin MA, Lifei YAO, Maozhu JIN, Peiyu REN, Zhihan LV,(2016), Robust environmental closed-loop supply chain design under uncertainty, Chaos, Solitons and Fractals,80:195-202

-32Sabri E.H., Beamon B.M. (2000). A multi-objective approach to simultaneous strategic and operational planning in supply chain design; Omega, Vol. 28, pp.581–598.

-33Subulan K, Serdar Tas_an A. (2015), Designing an environmentally conscious tire closed-loop supply chain network with multiple recovery options using interactive fuzzy goal programming Applied Mathematical Modelling (39) 2661–2702.

-34Tavakoli Moghadam, R. Rekavandy Omidi, M. Ghodrat Nema, A. (2013). Mathematical modeling to design integrated forward and reverse logistics network, Management research in Iran, 17 .

-35Torabi, S. A., & Hassini, E. (2008). An interactive possibilistic programming approach for multiple objective supply chain master planning. Fuzzy sets and systems, 159(2), 193-214.

-36Vahdani, B., Razmi, J., Tavakkoli- Moghadam, R., (2012). Fuzzy possibilistic modeling for Closed loop recycling collection networks, Environmental Modeling & Assessment, Volume 17, Issue6, pp 623-637.

-37Xie L, Ma J. (2016) , Study the complexity and control of the recycling-supply chain of China’s color TVs market based on the government subsidy Commun Nonlinear Sci Numer Simulat (38), 102–116.

-38 Y.T. Chen, FelixT.S. Chan ∗ , S.H. Chung, Woo-Yong Park,(2017), Optimization of product refurbishment in closed-loop supply chain using multi-period model integrated with fuzzy controller under uncertainties, Robotics and Computer–Integrated Manufacturing , 1–12

-39Yan Yan Cui, Zailin Guan, Ullah Saif, Li Zhang, Fei Zhang5, Jahanzaib Mirza.(2017), Close Loop Supply Chain Network Problem with Uncertainty in Demand and Returned Products: Genetic Artificial Bee Colony Algorithm Approach, Journal of Cleaner Production, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.06.079

-40Zhang Gui Tao, Zhong Yong Guang, Sun Hao, Hu Jin Song, Dai Geng Xin,(2015), Multi-period closed-loop supply chain network equilibrium withcarbon emission constraints, Resources, Conservation and Recycling, 345-365


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.