هیات تحریریه

سردبیر

  1. دکتر حســن فارسیجانـی, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of
  2. مسعود ربیعه, دانشگاه تربیت مدرس
  3. سامانه ارزیابی نشریات, وزارت علوم تحقیقات و فناوری, Iran, Islamic Republic of
  4. اکبر عالم تبریز, دانشگاه شهید بهشتی

دبیران مقاله

  1. سیما مطلبی, شهید بهشتی,
  2. نوید نظافتی, دانشگاه شهید بهشتی