هیات تحریریه

سردبیر

  1. دکتر حســن فارسیجانـی, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of
  2. مسعود ربیعه, دانشگاه تربیت مدرس
  3. دکتر محسن دهقانی, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of
  4. سامانه ارزیابی نشریات, وزارت علوم تحقیقات و فناوری, Iran, Islamic Republic of
  5. اکبر عالم تبریز, دانشگاه شهید بهشتی

دبیران مقاله

  1. سیما مطلبی, شهید بهشتی,
  2. نوید نظافتی, دانشگاه شهید بهشتی