تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده مديريت و حسابداري، دفترگروه نشریات چشم انداز مدیریت كدپستي 1983963113

تماس اصلی

حسن فارسیجانی
سردبیر
زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-10
تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده مديريت و حسابداري،دفترگروه نشریات چشم انداز مدیریت كدپستي 1983963113
تلفن ثابت: 29903136
فاکس: 22431644
ایمیل: H-Farsi@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir