دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهینه‌سازی جریان وجوه نقد در زنجیره تأمین دارو: رویکرد ریسک تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87592

رحیم فوکردی؛ زینب طلاوری


2. شناسایی و ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی و نوآوری شرکتهای بین المللی هوشمند با استفاده از DEMATEL-ANP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87593

مهدی کریمی؛ فرشید نمامیان؛ فرهاد وفایی؛ علیرضا مرادی


3. بهینه‌سازی استوار انتخاب تأمین‌کننده و تعیین اندازه ‌انباشته چند محصولی، تحت تقاضای تصادفی و چند کلاسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87594

قاسم مختاری؛ فاطمه بختیاری


4. مدل سازی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر آموزش عالی ناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87597

زینب السادات مصطفوی؛ فاطمه نارنجی ثانی


5. ارائه یک مدل بهینه‌سازی استوار برای طراحی استراتژیک و عملیاتی زنجیره تامین نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87605

ناعمه زرین پور,؛ امیدواری زهرا


6. طراحی شبکه سلسله مراتبی مراکز درمان موقت شهری در شرایط بحران با رویکرد تلفیقی مدل ریاضی - شبیه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87606

سوگل موسوی؛ سید مجتبی سجادی؛ اکبر عالم تبریز؛ سید اسماعیل نجفی


7. مدل خوشه‌بندی و پیش‌بینی ارزش طول عمر مشتری (موردمطالعه مشتریان مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87608

سعید روحانی؛ فاطمه نبی زاده


8. طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدلسازی عامل بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.184647.1087

مهدی مشایخی؛ عادل آذر؛ مجتبی امیری؛ حسین صفری